Facebook Drukuj

Regulamin żłobka
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA
ZIELONA AKADEMIA W BŁONIU

 

 1. ORGANIZACJA PLACÓWKI

 

 1. Placówka Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia mieści się w Błoniu, ul. Solidarności 19a, Błonie 05-870

 2. Placówka jest czynna w godzinach: 7.00 - 18.00 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy

 3. Do terenu zalicza się: budynek właściwy, parking, obszar zielony oraz plac zabaw

 4. Na terenie placówki współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Właściciel, Dyrektor Przedszkola, Nauczyciele, Pomoce nauczycieli, Opiekunki dziecięce, pracownicy obsługi oraz Rodzice

 5. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 5 miesięcy (żłobek) do 5 lat (przedszkole)

 6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia

 7. Rekrutacja dzieci odbywa się przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc

 8. Kryteria przyjęcia dziecka to:

 • Podpisanie Umowy przez rodziców (opiekunów prawnych)

 • Wypełnienie Karty zgłoszenia dziecka

 • Uiszczenie bezzwrotnej opłaty rocznej (opłata wpisowa)

 • Kolejność zgłoszenia do danej grupy wiekowej

 • Oświadczenie dot. zapoznania się z regulaminem placówki

 1. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu oraz zakaz parkowania poza obszarem wyznaczonego parkingu

 2. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za  zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci oraz pozostawiane w szatni

 

 1. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA

 • PRZYPROWADZANIE DZIECKA

 1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do placówki odpowiadają rodzice (opiekunowie prawni)

 2. Do placówki dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców (opiekunów prawnych)

 3. Do placówki dzieci przyprowadzane są w godzinach 7.00 - 8.00

 4. Osoby przyprowadzające dziecko do placówki zobowiązane są:

 • Rozebrać dziecko w szatni

 • Osobiście przekazać dziecko pod opiekę nauczycielki grupy bądź nauczyciela dyżurującego

 • Nie przekraczać wyznaczonej strefy czystej

 1. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali

 2. Nauczycielka odbierająca dziecko od rodzica (opiekuna prawnego) ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie oraz prawo zdecydowania o ich pozostawieniu w szatni

 3. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do placówki dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę i poprosić o dostarczenie od lekarza zaświadczenia o tym, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do placówki

 4. Obowiązkiem rodzica jest przekazanie nauczycielkom aktualnych telefonów kontaktowych (szczególnie numerów telefonów do natychmiastowego kontaktu).

 • ODBIERANIE DZIECKA

 1. Dziecko może być odebrane z placówki przez rodziców (opiekunów prawnych) lub osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo

 2. Dziecko należy odebrać osobiście od nauczycielki grupy bądź nauczyciela dyżurującego

 3. W chwili odprowadzenia dziecka do szatni przez nauczyciela odpowiedzialność  za dziecko ponoszą rodzice (opiekuni prawni), osoby upoważnione

 4. Dziecko może być odebrane z placówki o każdej porze dnia

 5. Placówka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona wstanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). Personel placówki ma obowiązek wówczas zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku zostaje wezwany drugi rodzic, opiekun prawny lub osoba upoważniona. Jeżeli jest to niemożliwe personel placówki ma prawo wezwać policję.

 6. Rodzice (prawni opiekunowie) składają pisemne oświadczenie o osobach upoważnionych do odbioru dziecka z placówki

 7. Osoba upoważniona do odbioru dziecka:

 • Powinna być osobą pełnoletnią

 • W szczególnych przypadkach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez osobę niepełnoletnią w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki wręczając pisemne upoważnienie

 • Powinna posiadać przy sobie dowód osobisty (legitymację szkolną) i na żądanie nauczyciela okazać go

 1. Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę

 2. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe

 3. Obowiązkiem nauczycieli lub osoby pełniącej dyżur jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę wskazaną  w upoważnieniu

 4. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na placu zabaw, wymagane jest od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie u nauczycielki mającej je pod opieką

 5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do oczekiwania na odbierane dziecko przed wejściem na plac zabaw

 6. W przypadku pozostania rodzica (opiekuna prawnego) na placu zabaw po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica  z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo

 7. Rodzice (opiekunowie prawni) po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw

 8. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie placówki po jego odebraniu

 9. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom lub upoważnionej osobie

 10. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godziny 18.00

 11. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy placówki nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji oraz opłacie dodatkowej w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę

 12. Do placówki nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania wychowanka w czasie pobytu w placówce rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej. W sytuacji infekcji, chorób skórnych, zakaźnych- dziecko nie może uczęszczać do placówki oraz przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi do czasu całkowitego wyleczenia- potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim

 13. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, występowania lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w placówce (uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, gorączka, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek poinformowania telefonicznego rodzica (opiekuna prawnego)

 14. Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. Lekarstwa podają wyłącznie rodzice (opiekunowie prawni)

 15. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych oraz przewlekłych dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie wychowawcy

 16. Przyprowadzenie dziecka do placówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, zabawach, spacerach

 17. Placówka pośredniczy w dowolnym, rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

 1. REGULAMIN OPŁAT
  Rodzice zobowiązani są wnosić na rzecz Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Zielona Akademia następujące opłaty:

 • Opłatę wpisową

 • Czesne, w tym opłatę za posiłki

 • Zajęcia dodatkowe, które nie wchodzą w zakres czesnego

 • Opłatę za indywidualną opiekę (spóźnienia

​       2. CZESNE

 • Z tytułu realizacji usług edukacyjnych w ramach zajęć programowych Rodzice  zobowiązują się do zapłaty na rzecz Zielonej Akademii stałej opłaty (tzw. czesnego)

 • Czesne obejmuje pobyt dziecka w przedszkolu (wraz z wyżywieniem, zajęciami dydaktycznymi, językiem angielskim, logopedią i rytmiką)

 • Placówka świadczy usługi od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godz. 7.00- 18.00, zgodnie z arkuszem organizacji pracy placówki na dany rok

 • Termin płatności czesnego upływa 5-go dnia każdego miesiąca. Okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.  Po upływie 5-go dnia miesiąca nie są odliczane stawki żywieniowe za nieobecności dziecka

 • Wpłaty z tytułu czesnego można dokonać bezpośrednio do kasy placówki lub przelewem na rachunek bankowy siedziby firmy

 • Rodzice (opiekunowie prawni) nie ponoszą dodatkowych opłat z tytułu świadczenia usług wynikających z umowy z wyłączeniem indywidualnych zajęć prowadzonych przez specjalistów oraz zajęć dodatkowych dla dzieci

 • Przerwa w realizacji przedmiotu umowy, bez jej uprzedniego wypowiedzenia przez rodziców (opiekunów prawnych), nie zwalnia od obowiązku opłat z tytułu czesnego do końca okresu przewidzianego w pkt.1 umowy

 1. ZAJĘCIA DODATKOWE

 • Inne świadczenia placówki (zajęcia dodatkowe) w szczególności gimnastyka korekcyjna, karate, dogoterapia i inne są organizowane na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do placówki

 • Forma zajęć dodatkowych wprowadzona jest na życzenie rodziców i przez nich finansowania

 • Opłaty za zajęcia i usługi dodatkowe należy dokonać wyłącznie do kasy placówki

 • Organizacja zajęć dodatkowych jest uregulowana regulaminem zajęć dodatkowych

 1. OPŁATA ZA INDYWIDUALNĄ OPIEKĘ

 • W razie nieodebrania wychowanka przez rodzica (opiekuna prawnego) lub osobę upoważnioną do godz.18.00, rodzice zobowiązani są do uiszczenia indywidualnej opłaty za zapewnienie wychowankowi opieki po godzinach otwarcia przedszkola w kwocie 50zł za każdą rozpoczętą godzinę

 • Opłaty za indywidualną opiekę dokonuje się wyłącznie w kasie placówki

 1. OPŁATY ZA POSIŁKI

 • Rodzice zobowiązują się do pokrywania kosztów wyżywienia Wychowanka w kwocie 6 zł dziennie. Kwota ta wliczona jest w czesne

 • Zasady zgłaszania i odliczania zwrotów za stawkę żywieniową: w przypadku zgłoszenia nieobecności do godz. 9.00- zwrot naliczany jest od pierwszego dnia nieobecności; w przypadku przedłużającej się nieobecności dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są zgłosić ten fakt telefonicznie lub osobiście. Za dni, które nie zostały zgłoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) nie przysługują zwroty wynikające z niniejszej umowy

 • W przypadku nieobecności dziecka, zgłoszonej w odpowiednim terminie, odliczana jest stawka żywieniowa w wysokości 6zł za każdy dzień nieobecności

 • Płatność z tytułu opłat za posiłki odbywa się na podstawie zestawienia wystawionego przez placówkę

 1. DYŻUR WAKACYJNY I DNI WOLNE

 • W okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia przedszkole sprawuje funkcję opiekuńczą- wychowawczą. W czasie wakacji opłata czesnego jest taka sama, jak w ciągu roku przedszkolnego.

 • Placówka w okresie wakacyjnym od lipca do sierpnia jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00, z wyłączeniem świąt. W tym czasie, jeżeli liczba dzieci nie jest większa niż 15 osób grupy wiekowe w placówce są łączone. Ilość kadry pedagogicznej dostosowana jest do zgłoszonej ilości dzieci

 • Rodzice są zobowiązani do zgłoszenia nieobecności dziecka w okresie wakacyjnym celem dostosowania ilości kadry do ilości dzieci

 • W niektóre dni przedszkole jest czynne w godzinach skróconych (np. Sylwester, dni międzyświąteczne). Informacje o takim dniu rodzice otrzymują z wyprzedzeniem. Ilość kadry pedagogicznej dostosowana jest do zgłoszonej ilości dzieci

 • Placówka zastrzega sobie prawo do zamknięcia w dzień roboczy, gdy ilość zgłoszonych wcześniej dzieci nie przekroczy 12 osób. Rodzicom zwracana jest wówczas równowartość stawki żywieniowej

 • Za dni ustalone jako wolne placówka nie zwraca równowartości stawki żywieniowej

 • W przypadku zamknięcia placówki z przyczyn niezależnych, takich jak: awarie instalacji, zagrożenie powodziowe, zagrożenie pożarowe, skażenie środowiska, silne mrozy itp., rodzicom zwracana jest wówczas równowartość stawki żywieniowej

 • Placówka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przez jeden dzień roboczy w ostatnim tygodniu sierpnia (dzień wewnętrzny- organizacyjny). Informacje o danym dniu rodzice otrzymują z wyprzedzeniem

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dziecko może być skreślone z listy w sytuacji, gdy rodzice (opiekunowie prawni):

 • Nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu

 • Nie wywiązują się w terminie regulować obowiązujących w placówce opłat biorąc pod uwagę zasady zawarte w statucie i umowie cywilno-prawnej

 • Zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce

 • Gdy nastąpił brak współpracy pomiędzy rodzicami (opiekunami prawnymi) a pracownikami pedagogicznymi placówki w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka

 • Dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci w przypadku podjęcia przez Dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej

 • Pisemną decyzję Dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres przez nich podany

 • Od decyzji Dyrektora służy rodzicom (opiekunom prawnym) dziecka odwołanie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego placówkę

 • Podniesienie wysokości opłat dopuszczalne jest nie częściej niż raz w roku począwszy od 1 września

 • Wszelkie sprawy sporne będzie rozpatrywał Sąd właściwy w Warszawie

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz,porozmawiaj -
Zielona Akademia przyjazna jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Tel. 600 800 213

Dyrekcja 506 014 317

blonie@zielonaakademia.eu

Nr konta: 73 1140 2004 0000 3002 7909 7343   

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia czynna jest
codzienniew godz. 7.00-17.30
przez cały rok kalendarzowy.