Facebook Drukuj

Statut
Statut Punktu Przedszkolnego

ZIELONA AKADEMIA

 

&1

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Nazwa Punktu Przedszkolnego i miejsce jego prowadzenia:

1.”Zielona Akademia” Niepubliczny Punkt Przedszkolny.

2. Siedziba punktu przedszkolnego znajduje się na ul. Solidarności 19 A, 05-870 Błonie

3. Funkcje Dyrektora placówki pełni Ewa Drozd.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

II. Punkt Przedszkolny działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r.  w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2009 Nr 83, poz.694).

3. Niniejszego projektu organizacji punktu przedszkolnego.

&2

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

I. Cele punktu przedszkolnego

1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

· wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,

·sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,

·współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci,

· przygotowywaniu ich do kolejnych etapów kształcenia.

II. Zadania Punktu Przedszkolnego

1. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w punkcie oraz w trakcie zajęć poza terenem punktu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności ruchowej.

3. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.

4. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez punkt przedszkolny programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.

5. Budzenie i rozwijanie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

7. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

8. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym- kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.

9. Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej.

                                                                                  &3

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

 

I. Organizacja pracy Punktu Przedszkolnego

1. Punkt pracuje przez 12 miesięcy z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Obowiązuje rok szkolny 1.09.2012 – 31.08.2013

2. Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość zmiany czasu pracy punktu w zależności od potrzeb w oparciu o odrębne uzgodnienia z rodzicami.

3. Terminy przerw świątecznych ustala dyrektor i podaje do wiadomości rodzicom z miesięcznym uprzedzeniem

4. Nabór do punktu przedszkolnego odbywa się przez cały rok.

5. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie przez rodzica, opiekuna „Karty zgłoszenia” oraz wpłacenie wpisowego zgodnie z obowiązującym cennikiem.

6. Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną.

7. Czesne płatne jest przez 12 miesięcy w roku.

8. Opłata ta pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.

9. Opłata stała nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w placówce.

10.Działalność punktu przedszkolnego finansowana jest przez:

 • Rodziców w formie opłat stałych (czesne) za pobyt dziecka w przedszkolu.

 • Dotacje z budżetu gminy.

11. Przewidziany jest jeden oddział.

12. Punkt przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci: śniadanie, dwudaniowy obiad oraz  podwieczorek.

13. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący :

 • zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po

powiadomieniu placówki do godziny 8.00 danego dnia.

 • Podawane dania obiadowe (zupa i drugie danie) oddzielone są w odstępach czasowych.

14. Ilość miejsc w punkcie przedszkolnym wynosi 25.

15. Placówka zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania lub słuchania

opowiadania.

16. Organizację pracy w ciągu dnia określ ramowy rozkład dnia oraz tygodnia z uwzględnieniem dodatkowych zajęć.

17. Punkt może w czasie roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

18. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:

 • sale zabaw i zajęć z niezbędnym wyposażeniem,

 • pomieszczenia sanitarne,

 • kuchnię,

 • szatnię,

 • pom. porządkowe

 • ogród, plac zabaw,

 • parking dla rodziców.

 

II. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia w Punkcie Przedszkolnym

1. Do punktu przyjmowane są dzieci w wieku 3-5 lat. Za zgodą Dyrekcji jest możliwość przyjęcia dziecka, które nie ukończyło 3 lat, ale ma ukończone 2,5 roku.

2. Rekrutacja do punktu trwa przez cały rok – w zależności od wolnych miejsc.

3. Rodzice dzieci przyjętych do punktu zobowiązani są do podpisania umowy, wpłaty wpisowego oraz wypełnienia „Karty Zgłoszenia”.

III. Prawa i obowiązki wychowanków punktu przedszkolnego

1. Dzieci w punkcie przedszkolnym mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,

 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio naruszającymi życie lub zdrowie dziecka.

3. Wychowankowie punktu przedszkolnego są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

4. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice / opiekunowie na początku pobytu dziecka w punkcie w ramach tzw. wpisowego.

5. Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich dzieci, do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci zdrowe.

6. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku gdy:

 • zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela,

 • pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe, oraz kiedy zagraża innym chorobami pasożytniczymi,

 • informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą,

 • dziecko notorycznie jest nie przyprowadzane do punktu przedszkolnego oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 30 dni,

 • nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych,

 • rodzice zalegają z opłatą za czesne powyżej 30 dni, pomimo pisemnego upomnienia.

IV. Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie,

 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy w punkcie.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego projektu organizacji wychowania przedszkolnego,

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z punktu o określonych godzinach,

 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w punkcie,

 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w punkcie, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

V. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

1. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.

2. Na każdą grupę przedszkolną przypada przynajmniej jeden wychowawca. Do najmłodszej  grupy przydzielona jest również pomoc nauczyciela.

3. Z dziećmi pracują również nauczyciele zajęć dodatkowych zgodnie z planem tygodniowym.

4. Podczas zajęć poza punktem przedszkolnym, dyrekcja zapewnia dodatkową opiekę – jedna osoba dorosła na 10 wychowanków.

VI. Warunki przyprowadzania i odbierania dzieci z punktu

1. Osobami uprawnionymi do przyprowadzania i odbierania dziecka z punktu są rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców / opiekunów prawnych w Karcie Dziecka.

2. W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę niż wymienione w pkt.1. konieczne jest posiadanie przez nią pisemnego upoważnienia oraz informacja telefoniczna od rodziców.

3. W chwili, gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko.

4. Dziecko przyprowadzane do punktu przedszkolnego musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

VII. Warunki organizowania zajęć dodatkowych, wykraczających poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego

1. W punkcie przedszkolnym mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe wykraczające poza zakres podstawy programowej, opłacane przez rodziców w ramach czesnego lub dodatkowo.

VIII. Terminy przerw pracy Punktu Przedszkolnego

1. Rok szkolny w Punkcie rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Punkt czynny jest cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

IX. Zakres zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w punkcie przedszkolnym

1. Współdziałanie z rodzicami/ opiekunami, w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/ opiekunów do znajomości treści zawartych w programie wychowania przedszkolnego realizowanego w punkcie przedszkolnym oraz uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju.

2. Umożliwianie rodzicom/opiekunom brania czynnego udziału w życiu placówki.

3. Prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom/ opiekunom w zakresie pracy z dziećmi, organizowanie w tym celu zebrań grupowych, zajęć otwartych z rodzicami oraz spotkań indywidualnych.

4. Zamieszczanie bieżących informacje na tablicy ogłoszeń.

5. Przygotowywanie wystawki twórczości plastycznej dzieci, co najmniej raz w miesiącu.

6. Zachowania właściwej jakości pracy wychowawczo -dydaktycznej poprzez:

 • opracowywanie tygodniowych, miesięcznych i rocznych planów pracy i wychowania,

 • realizację programu wychowania przedszkolnego przyjętego do realizacji w punkcie,

 • planowanie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz jej realizację i wysoką jakość,

 • informowanie o postępach i problemach dzieci rodziców/ opiekunów.

7.  Zapewnienie dzieciom poczucia pełnego bezpieczeństwa poprzez:

 • uwypuklenie w tematyce zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu w punkcie,

 • reagowanie na wszelkie naruszenia przez dzieci zasad wychowania w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów, zwrotów, wulgarne gesty,

 • wytwarzanie w punkcie przedszkolnym rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci.

8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie te obserwacje.

9. Dokumentowanie przebiegu pracy punktu w dzienniku zajęć.

10.Współpracowanie ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.

X. Dokumentacja przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej

1. Przebieg działalności wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w punkcie w danym roku szkolnym jest dokumentowany w formie dziennika zajęć Punktu Przedszkolnego.

2. W dzienniku zajęć punktu wpisuje się nazwisko i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia, data i miejsce ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców/ opiekunów i adresy ich zamieszkania. W dzienniku zajęć odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

3. Nauczyciel potwierdza podpisem w dzienniku zajęć punktu przedszkolnego przeprowadzanie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym dniu.

XI. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

1. Punkt przedszkolny udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

 • udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

 • kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne,

 • organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem,

 • indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem.

2. W punkcie nie prowadzi się badań lekarskich ani stomatologicznych, należy to do obowiązków rodziców/opiekunów.

XII. Sposób zyskiwania środków finansowych na działalność

1. Środki finansowe na działalność punktu przedszkolnego pochodzą z:

 • opłat rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do punktu,

 • dotacji z budżetu gminy,

 • środków pozyskiwanych z funduszy unijnych,

 • darowizn sponsorów na rzecz punktu przedszkolnego,

2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci ustalana jest na dany rok szkolny i ujęta w umowie z rodzicami/opiekunami.

                                                                       &4

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Punkt przedszkolny prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej punktu określają odrębne przepisy.

3. Projekt Organizacji Wychowania Przedszkolnego obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności punktu, nauczyciela, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organ prowadzący punkt nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Projektu organizacji wychowania przedszkolnego.


 

 

Rodzicu!!!

Przyjdź zobacz ,porozmawiaj -nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Tel. 600 800 213

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia czynna jest codziennie w godz.7.00-18.00 przez cały rok kalendarzowy.