Facebook Drukuj

Regulamin przedszkola
REGULAMIN NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

ZIELONA AKADEMIA W BŁONIU

 

 1. ORGANIZACJA PLACÓWKI

§ 1

 1. Placówka Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia mieści się w Błoniu, ul. Solidarności 19a, 05-870 Błonie
 2. Przedszkole posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Urząd Gminy Błonie, zezwalający na organizowanie zajęć opiekuńczo- dydaktycznych dla dzieci
 3. Do terenu placówki zalicza się: budynek właściwy, parking, obszar zielony oraz plac zabaw
 4. Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor przedszkola, Wicedyrektor przedszkola, nauczyciele, opiekunki dziecięce, pracownicy obsługi oraz Rodzice
 5. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia dostępny w przedszkolu, na stronie internetowej oraz u Dyrekcji
 6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia, spożywania alkoholu, środków odurzających oraz parkowania poza obszarem wyznaczonego parkingu (obowiązuje kategoryczny zakaz parkowania wzdłuż wejścia do placówki)
 7. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i inne rzeczy przynoszone przez dzieci oraz pozostawiane w szatni (pracownicy placówki nie są zobligowani
  do poszukiwań zagubionych rzeczy)
 8. Za szkody wyrządzone w placówce przez dzieci będące pod opieką Rodziców odpowiadają majątkowo Rodzice
 9. Placówka podlega monitoringowi wizyjnemu celem zwiększenia bezpieczeństwa, ustalaniu sprawców czynów nagannych (włamanie, zniszczenie mienia, kradzieże itd.) oraz ograniczeniu dostępu do placówki i jego terenu osobom nieupoważnionym
 10. Placówka pośredniczy w dobrowolnym, rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

 

§ 2

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat
 2. Rekrutacja dzieci odbywa się wg Harmonogramu rekrutacji do przedszkoli na dany rok szkolny lub przez cały rok kalendarzowy w miarę wolnych miejsc
 3. Kryteria przyjęcia dziecka to:

- Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola

- Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka do przedszkola

- Wypełnienie Karty informacyjnej dziecka

- Podpisanie obowiązkowych oświadczeń dotyczących funkcjonowania dziecka
w przedszkolu

§ 3

 1. Przedszkole jest czynne w godzinach: 7:00- 18:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy
 2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są w godzinach: 7:00-8:00. Rodzice dzwonią domofonem pod odpowiedni nr przypisany do sal oraz podają wyraźnie imię i nazwisko dziecka przyprowadzanego
 3. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka do godz. 18:00 dzwoniąc domofonem pod odpowiedni nr przypisany do sal oraz podając wyraźnie imię i nazwisko dziecka odbieranego
 4. Rodzice nie wchodzą do sal przedszkolnych, przyprowadzanie i odbieranie dziecka odbywa się w szatni przedszkolnej

§ 4

 1. Do placówki nie przyjmuje się dzieci chorych
 2. W przypadku zachorowania wychowanka w czasie pobytu w placówce Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej. W sytuacji infekcji, chorób skórnych, zakaźnych- dziecko nie może uczęszczać do placówki oraz przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi do czasu całkowitego wyleczenia- potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim, że jest zdrowe
 3. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, występowania lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci
  w placówce (uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, gorączka, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek poinformowania telefonicznego Rodzica (opiekuna prawnego), a Rodzic do odebrania dziecka, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej
 4. Nauczyciele nie podają dzieciom żadnych lekarstw (w przypadku dzieci przewlekle chorych i przyjmujących leki- konieczne jest poinformowanie pisemnie placówkę)
 5. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych oraz przewlekłych dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie wychowawcy

 

§ 5

 1. Przedszkole udziela bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w godz. od 8:00 do 13:00 (w tych godzinach realizowana jest bezpłatna Podstawa Programowa), jak również świadczeń odpłatnych realizowanych w godz. 7:00-8:00 oraz 13:00-18:00.
 2. Świadczenia udzielane są na czas określony od 01.09.2020r. do 31.08 2021 r.
 3. Przedszkole nie pracuje w roku szkolnym 2020/2021 w następujące dni: 24.12 (Wigilia), 28-31.12 (Przerwa świąteczna Boże Narodzenie), 2.04-6.04 (Przerwa świąteczna Wielkanoc), 4.06 (dzień po Bożym Ciele), 31.08 (dzień wewnętrzny) oraz w dni ustawowo wolne od pracy
 4. W godz. 7:00- 8:00 oraz 16:30-18:00 dzieci przebywają w grupach łączonych.
 5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, wakacje letnie, okresy przedświąteczne, wysoka zachorowalność dzieci, długie weekendy) Dyrekcja może zlecić łączenie grup. Grupa łączona nie może liczyć więcej niż 25 dzieci.
 6. Spacery/wyjścia na plac zabaw nie są realizowane w przypadku temperatury poniżej
  -10 stopni
 7. Przyprowadzenie dziecka do placówki jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Rodzica na udział w spacerach/ wyjściach na plac zabaw
 8. Ze względów organizacyjnych placówka nie wydaje posiłków poza godzinami ustalonymi w Ramowym planie dnia
 9. Ze względów sanitarno- epidemiologicznych, dzieci spożywają posiłki przedszkolne wyłącznie na terenie placówki
 10. Ze względów bezpieczeństwa i higieny, dzieci nie wchodzą do sal przedszkolnych
  z jedzeniem i piciem przynoszonym z zewnątrz
 11. Placówka zastrzega sobie prawo do zamknięcia z przyczyn niezależnych, tj. awarie instalacji, zagrożenie powodziowe, skażenie środowiska, silne mrozy itp.
 12. Placówka zastrzega sobie prawo do zamknięcia przez jeden dzień roboczy w ostatnim tygodniu sierpnia (dzień wewnętrzny- organizacyjny). Informacje o danym dniu Rodzice otrzymują z wyprzedzeniem

 

 1. REGULAMIN OPŁAT

§ 6

 1. Wysokość opłat za świadczenia realizowane przed godziną 8:00 oraz wykraczające poza godzinę 13:00 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę
 2. Koszt dziennego wyżywienia wynosi 12 zł
 3. W przedszkolu pobierane są następujące opłaty:
 1. Opłata za pobyt w przedszkolu obliczana jest wg wzoru:

ilość godzin płatnych w danym miesiącu x1zł

a)  Pobyt dziecka musi być zgodny z podpisanym przez Rodzica Oświadczeniem nr 1 dot. deklarowanego pobytu dziecka w placówce

b) W przypadku niezgodności zostanie pobrana opłata zgodna z rzeczywistą liczbą godzin pobytu dziecka w placówce (w sytuacji, gdy powyższa niezgodność powtórzy się trzykrotnie, wówczas kolejny raz zostanie pobrana opłata za całodzienny pobyt dziecka w placówce)

c) Rodzic ma prawo do zmian w Oświadczeniu nr 1 pisemnie, z miesięcznym wyprzedzeniem złożonym do Dyrekcji przedszkola

 1. Opłata za wyżywienie w przedszkolu obliczana jest wg wzoru:

ilość dni obecnych w danym miesiącu x12zł

a) Przedszkole nie nalicza stawki żywieniowej za usprawiedliwione nieobecności (tj. zgłoszona przez Rodzica w systemie Stoperek)

b) W przypadku braku informacji od Rodzica w systemie Stoperek naliczana zostaje stawka żywieniowa za każdy niezgłoszony dzień nieobecności

 1. Opłata na rzecz Rady Rodziców

Opłata wynosi 40 zł miesięcznie

§ 7

Do 5.go dnia każdego miesiąca rodzic otrzymuje zestawienie należnych opłat za dany miesiąc, rozliczane wg systemu Stoperek- funkcjonującego w placówce

 1. Opłaty wnoszone przez Rodziców należy uiścić do 10.go dnia kolejnego miesiąca
 1. Należy niezwłocznie poinformować Dyrekcję przedszkola o okolicznościach związanych z przesunięciem terminu wniesienia opłat
 2. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie należny wnosić wg przygotowanego zestawienia gotówką u Dyrekcji przedszkola lub przelewem na nr konta:
  73 1140 2004 0000 3002 7909 7343  (w tytule należy podać imię i nazwisko dziecka)
 3. Opłaty na Rzecz Rady Rodziców należy wnosić gotówką w placówce  lub Dyrekcji przedszkola

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

§ 8

Dzieci mają prawo do:

 1. Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym
 2. Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej
 3. Zaspakajania podstawowych potrzeb psychofizycznych
 4. Poszanowania godności osobistej
 5. Poszanowania własności
 6. Życzliwego, podmiotowego traktowania
 7. Swobody wyrażania myśli i przekonań
 8. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej
 9. Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności
 10. Aktywnego kształtowania kontaktów społecznych
 11. Wychowania w tolerancji samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb
 12. Pomocy specjalistycznej organizowanej w przedszkolu, jeżeli tego potrzebuje

 

§ 9

Dzieci zobowiązane są do:

 1. Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki
 2. Podporządkowania się obowiązującemu w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego
 3. Szanowania kolegów i wytworów ich pracy
 4. Szanowania sprzętów i zabawek jako wspólnej własności
 5. Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów
 6. Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek
 7. Kulturalnego zwracania się do innych i używania form grzecznościowych
 8. Zdyscyplinowanego zachowania , zwłaszcza w czasie zbiórek, spacerów i wycieczek
 9. Przestrzegania wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno
 1. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 10

Rodzice mają prawo do:

 1. Zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym
  w przedszkolu
 2. Poznania treści statutu przedszkola
 3. Pełnej informacji dotyczącej dziecka od nauczycieli i specjalistów współpracujących z przedszkolem
 4. Kontaktu z Dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów
 5. Otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz logopedycznej, zgodnie
  z potrzebami ich dziecka
 6. Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole
 7. Przekazywania uwag, pomysłów, opinii Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej
  i Radzie Rodziców
 8. Wybierania swojej reprezentacji do Rady Rodziców
 9. Uzyskiwania informacji dotyczących działalności Rady Rodziców
 10. Współuczestniczenia w życiu przedszkola

§ 11

Rodzice zobowiązani są do:

 1. Podpisania obowiązkowych oświadczeń dotyczących funkcjonowania dziecka
  w przedszkolu
 2. Znajomości i przestrzegania postanowień statutowych
 3. Znajomości i przestrzegania Regulaminu korzystania z placu zabaw
 4. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 5. Terminowego wnoszenia opłat wg zestawienia przygotowanego przez przedszkole
 6. Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych
  z nauczycielami
 7. Dbania o estetyczny i schludny wygląd dziecka
 8. Dostosowania ubioru dziecka do panujących warunków atmosferycznych
 9. Kontynuowania zaleconych ćwiczeń terapeutycznych
 10. Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla Rodziców

 

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSZKOLA

§ 12

 1. Obowiązki wszystkich pracowników przedszkola szczegółowo określa statut przedszkola
 2. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje takt i kultura w kontaktach wzajemnych oraz w kontaktach z Rodzicami

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

Dziecko może być skreślone z listy w przypadku:

 1. Zalegania w opłacie za przedszkole za okres 2 miesięcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica/ opiekuna prawnego do spełnienia świadczenia z wyznaczeniem dodatkowego terminu
 2. Zatajenia informacji o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce
 3. Gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci

             § 14

 1. Rodzic/ opiekun prawny może zrezygnować z usług świadczonych przez Przedszkole w dowolnym momencie po uregulowaniu wszystkich opłat wynikających z regulaminu

             § 15

 1. Regulamin obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- Dyrekcję, dzieci, nauczycieli, Rodziców, pracowników niepedagogicznych i obsługi
 2. Zmiany regulaminu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu prowadzącego lub w przypadku zmiany przepisów
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz,porozmawiaj -
Zielona Akademia przyjazna jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Tel. 600 800 213

Dyrekcja 506 014 317

blonie@zielonaakademia.eu

Nr konta: 73 1140 2004 0000 3002 7909 7343   

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia czynna jest
codzienniew godz. 7.00-17.30
przez cały rok kalendarzowy.