Facebook Drukuj

Statut przedszkola
STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA ZIELONA AKADEMIA

NR 2/2012 W WIERZBINIE

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Nazwa przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr 2/2012
 2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
                            Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr 2/2012

Wierzbin, ul. Warszawska 768, 05-083 Zaborów

NIP: 834 128 06 77  REGON: 147357410

Tel. 600 800 231

www.zielonaakademia.pl

 1. Siedzibą przedszkola jest obiekt w Wierzbinie przy ulicy Warszawskiej 768, w którym funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych
 2. Przedszkole jest placówką działającą na zasadach przedszkola publicznego:
 1. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 2. Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności
 3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach
 1. Organem prowadzącym jest Ewa Drozd
 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

§ 2

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Przedszkolu- należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr 2/2012 w Wierzbinie
 2. Statucie- należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia nr 2/2012 w Wierzbinie
 3. Nauczycielu- należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola
 4. Rodzicach- należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wnikające
  z ustawy o systemie oświaty oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Naczelnym celem  wychowania  przedszkolnego  jest  wspomaganie 
  i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem w relacjach
  ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 1. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące obszary:

 

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem;
 8. wychowanie przez sztukę – muzyka (śpiew, gra i taniec);
 9. wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne;
 10. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 11. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 12. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 13. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 14. tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania);
 15. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
 16. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 2. organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku
  z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka,

 

 1. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

 

 1. stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

 

 1.  Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:

 

 1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 2. informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
  i zakres zadań realizowanych w przedszkolu
 3. aa wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 4. przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego

 

 1.  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

 

 1. bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 2. zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek,
 3. zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy, które są odpowiedzialne
  za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie placu zabaw
 4. stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
 5. stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
 1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców/ prawnych opiekunów lub osobę przez nie upoważnioną zapewniającą dziecku
 2. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko
  w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka
  od pracownika przedszkola przez rodzica).

 

§ 4

 1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy i logopedzi.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy
  z dzieckiem oraz w formie:
  1. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  2. porad i konsultacji;
  3. zajęć rozwijających uzdolnienia.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
 4. Wsparcie  merytoryczne  dla  nauczycieli  i  specjalistów  udzielających  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne
 5. Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego:
  a) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych,
  słabowidzących,
  b) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością
  intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym
  z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  c) zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
  d) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.
  8. Wychowanie i opiekę dla wychowanków niepełnosprawnych w Przedszkolu organizuje się w oddziałach ogólnodostępnych.
  9.Przedszkole zapewnia:
  a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego w ramach możliwości kadrowo- lokalowych,
  b) warunki do nauki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków ramach możliwości kadrowo- lokalowych,,
  c) zajęcia specjalistyczne ramach możliwości kadrowo- lokalowych

 

ROZDZIAŁ III

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 5

 1. Organami przedszkola są:
  1. Dyrektor Przedszkola i Wicedyrektor Przedszkola, zwani dalej Dyrekcją
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. Rada Rodziców.
 2. Kompetencje Dyrekcji:
  1. kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
  2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
   i pracowników obsługi oraz administracji,
  3. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. przewodniczy Radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
  5. wstrzymuje uchwały Rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia
   o tym stosowne organy,
  6. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną,finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
 3. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
  i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
 4. organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 5. Zadania Dyrekcji:
  1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie pedagogicznej we wrześniu
  2. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
  3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
  4. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych
   i higienicznych warunków, oraz określa kierunki ich poprawy,
  5. ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy
  6. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
  7. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi
   i kontrolującymi,
  8. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  9. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
  10. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami
  11. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
 1. Dyrekcja wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
  1. wykonuje uchwały Rady Gminy Stare Babice w zakresie działalności przedszkola,
  2. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom
   i ich rodzinom,
  3. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

 

 

 • 6

 

 1. Rada Pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia nr 2/2012
  w Wierzbinie jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrekcja i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
  w przedszkolu.
 3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny

i inni.

 1. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
 2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
  2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu,
  3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  4. uchwalenie statutu przedszkola,
  5. przyjęcie koncepcji pracy przedszkola,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
  7. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci,
  2. propozycje Dyrekcji w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  3. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
 4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
 5. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
  w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Dyrekcja przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrekcja niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 7. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane
 9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

 

 • 7

 

 1. Rada Rodziców Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia nr 2/2012 w Wierzbinie jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających
  do przedszkola.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzą przewodniczący, zastępca oraz skarbnik wybrani
  w jawnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci
 3. Rada Rodziców działa w oparciu regulaminu
 4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół
  i placówek i ustalać zasady i zakres współpracy.
 5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrekcji, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
  1. uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,
  2. opiniowanie projektu planu finansowego,
 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.

 

 • 8

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrekcja, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
 2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrekcja, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

          § 9

 

 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
  1. ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów
  2. wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego,
  3. wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.

 

 • 10

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 11

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym
 3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe, które odbywają się po zakończeniu pobytu w przedszkolu.
 4. Rodzaj zajęć dodatkowych ustalany jest podczas zebrań organizacyjnych na dany rok
 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci

 

 • 12

 

 1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrekcję w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
  1. dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów
  2. następujące pory posiłków: śniadanie: 8:15-8:30, zupa: 10:30-11:00, obiad: 12:00-12:30, podwieczorek: 15:00-15:30, drugi podwieczorek: 17:00-17:30

 

3. Bezpłatny pobyt trwa od 8.00 do 13.00. Poza tymi godzinami pobyt jest płatny- 1zł za każdą rozpoczetą godzinę. Realizacja podstawy programowej realizowana jest przez cały czas pobytu dzieci w placówce.

 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb
  i zainteresowań dzieci.
 2. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.

 

 

 • 13

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrekcję programy wychowania przedszkolnego.
 2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone przez Dyrekcję.
 3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się na:
  1. co najmniej 1/5 czasu nauczyciel przeznacza na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela),
  2. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu) dzieci spędzają

na świeżym powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

 1. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci nie więcej niż ¼ czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
 2. pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:
  • dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  • pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęć rewalidacji indywidualnej

 

 

 1. Zajęcia dodatkowe odbywają się po zakończeniu pobytu w przedszkolu i ponadto:
  1. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców,
  2. zajęcia finansowane są w całości przez Rodziców
  3. czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
 2. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
  1. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
  2. zajęcia rewalidacji indywidualnej,
  3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady
   i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia.
 3. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywać się będzie na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.

 

 

 • 14

 

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem ustalonych przerw wynikających z Organizacji pracy na dany rok szkolny
  1. dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11,5 godziny; przedszkole jest czynne
   w godzinach od 6:30 do 17.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie,
  2. czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,
 2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy wraz ze sposobem jej wykonania:
  1. dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
  2. z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,
  3. dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następujących posiłków:
   • śniadanie,
   • zupa
   • obiad
   • podwieczorek
   • drugi podwieczorek

 

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani
  są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10. każdego miesiąca.
 2. Przedszkole prowadzi nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objęte obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.
 3. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest Dyrekcja przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego.

 

 

 • 15

 

 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:
  1. 5 sal zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,
  2. pomieszczenia administracyjne (gabinet Dyrekcji, gabinet logopedy, gabinet psychologa, pokój socjalny)
  3. zaplecze sanitarne,
  4. pomieszczenia gospodarcze (kuchnia z magazynem podręcznym i zapleczem sanitarnym, magazyny podręczne,),
  5. plac zabaw,
 2. Archiwum przedszkolne znajduje się w gabinecie Dyrekcji oraz kancelarii
 3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrekcja, który składa
  tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń.
 4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrekcja przedszkola, przy czym ustalenia Dyrekcja nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

 

ROZDZIAŁ V

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 • 16

 

 1. Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia nr 2/2012 w Wierzbinie zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych określa Kodeks Pracy.

 

 1. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy
  do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
 2. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy:
  1. sumienne i staranne wykonywanie pracy,
  2. przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
  3. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
  4. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,
  5. dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
  6. przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

 

 • 17

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
 2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
 3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrekcji o dopuszczenie go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
 4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno- Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci.
 1. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.
 2. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne wynagrodzenie.
 3. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną.
 4. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
  1. współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści,

 

 1. wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo- edukacyjnej,
 2. organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,
 3. współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań a także
  w uzupełnianiu ich wyposażenia,
 4. opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
 1. Inne zadania nauczycieli:
  1. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  2. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości
   i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  3. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)
  4. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  5. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
  6. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  7. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  8. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
   z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności
   z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, między innymi przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
  9. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
   i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  10. realizacja zaleceń Dyrekcji i uprawnionych osób kontrolujących,
  11. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
  12. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
  13. poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
  14. współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
  15. współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych,
  16. przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
  17. otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu
   z ich rodzicami w celu:
   • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
   • ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
   • włączenia ich w działalność przedszkola.
 1. prowadzenie   pracy   wychowawczo-dydaktycznej   i   opiekuńczej   zgodnie  
  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki
  tej pracy,
 2. szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw.
 3. korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
 4. udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
 5. realizacja innych zadań zleconych przez Dyrekcję przedszkola, a wynikających
  z bieżącej działalności placówki.

 

 

 • 18

 

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
  1. prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci;
  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka;
  3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
   do rozpoznawanych potrzeb;
  4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
  5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym;

 

 1. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 2. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
 3. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
  1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka;
  2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców
   w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
  3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
  4. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

§ 19

 

 1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego nauczyciela i w razie potrzeby- nauczyciela wspomagającego
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 3. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy:
  1. sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrekcji,
  2. Rada Rodziców zwróci się do Dyrekcji z pisemnym wnioskiem
   o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony i potwierdzony​ czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców (tj. połowa rodziców dzieci oddziału + 1), a Dyrekcja po przeprowadzeniu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.
 • 20

 

 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, nauczyciele:
  1. zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju
   i zachowania ich dziecka,

 

 1. udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka,
 2. organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inną specjalistyczną,
 3. uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych
  w przedszkolu.
 1. Nauczyciele planują i prowadzą pr

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Przedszkole blok A: 513 549 488
Przedszkole blok B: 600 800 231
Dyrekcja: 506 014 317

E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
Nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia otwarta jest
w godz. 6:30- 17:30
przez cały rok kalendarzowy