Facebook Drukuj

Procedury w przedszkolu
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

PODSTAWA PRAWNA:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

2. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.

6. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez ONZ z dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. z 1991r. nr 120
poz. 526)

7. Statut Niepublicznego Przedszkola nr 2/2012 w Wierzbinie

 

CEL PROCEDUR

Celem procedur jest troska o zdrowie i zapewnienie dziecku bezpieczeństwa. W sytuacjach trudnych
i zagrażających bezpieczeństwu dziecka pracownicy placówki zobowiązani są postępować zgodnie
z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać postanowień niniejszego dokumentu.

 

 1. PROCEDURA -     PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
                                 Z PRZEDSZKOLA

 

 1. PROCEDURA -    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO
                                Z  PRZEDSZKOLA ODBIERA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY,     

                              OSOBA UPOWAŻNIONA- BĘDĄCA POD WPŁYWEM  ALKOHOLU,
                              ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, ZACHOWUJĄCA SIĘ AGRESYWNIE

 

 1. PROCEDURA -     ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW
                                 W SEPARACJI LUB ROZWIEDZONYCH

 

 1.  PROCEDURA -    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA
                                DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

   
 2. PROCEDURA -     POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
                                 W PRZEDSZKOLU

 

 1. PROCEDURA –    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA CHOREGO LUB PODEJRZANEGO
                                 O CHOROBĘ

 

 1. PROCEDUTA -     POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY    

                               ZAKAŹNEJ, WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

 1. PROCEDURA -     MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH
                                 Z TERENU PRZEDSZKOLA

 

 1. PROCEDURA -     ZABAW W PRZEDSZKOLU, ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ZABAW NA PLACU ZABAW
                                 I ORGANIZOWANIA SPACERÓW/ WYCIECZEK POZA TEREN PLACÓWKI

 

 

 

 1. PROCEDURA-     PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

Procedura przyprowadzania dziecka do przedszkola

 1. Dziecko przyprowadzane jest do przedszkola przez rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione. To oni odpowiadają za bezpieczeństwo dziecka w drodze
  do przedszkola, aż do momentu przekazania go pracownikowi przedszkola
 2. Do placówki dzieci przyprowadzane są w czasie zadeklarowanym w Oświadczeniu nr 1. Potrzebę późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola należy zgłosić nauczycielowi osobiście lub telefonicznie najpóźniej w tym samym dniu, ale nie później niż do godziny 8.00.
 3. Osoby przyprowadzające dziecko zobowiązane są:
 • Rozebrać dziecko w szatni
 • Osobiście przekazać dziecko pod opiekę nauczyciela lub opiekunki w szatni
 • Kategorycznie nie przekraczać wyznaczonej strefy czystej
 1. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wejścia dziecka do sali
 2. Dziecko przyprowadzane do przedszkola powinno być zdrowe
 3. W trosce o zdrowie innych dzieci nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę
 4. Nauczyciel ma prawo zezwolić na wejście dziecka z zabawką, pod warunkiem, że nie posiada cech niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie oraz ma prawo decydowania
  o pozostawieniu zabawki w szatni

Procedura odbierania dziecka z przedszkola

 1. Dziecko jest odbierane z przedszkola przez swoich rodziców/prawnych opiekunów lub osoby przez nich upoważnione
 2. Rodzice/ prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione mają obowiązek odebrać dziecko najpóźniej do godz.18.00
 3. Rodzice/prawni opiekunowie lub osoby przez nich upoważnione odbierające dziecko z placu zabaw, fakt odbioru dziecka wyraźnie akcentują nauczycielowi lub opiekunce
 4. Dziecko, które zostało odebrane przez rodzica/opiekuna prawnego nie może przebywać
  na terenie przedszkola lub placu zabaw
 5. Rodzice/prawni opiekunowie mogą upoważnić inną osobę do odebrania dziecka tylko poprzez pisemne Oświadczenie nr 6 składane Dyrekcji. Upoważnienie może być w każdej chwili zmienione lub odwołane
 6. Rodzicie/ prawni opiekunowie mogą także upoważnić określoną osobę dorosłą
  do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Upoważnienie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w wyjątkowej, nagłej sytuacji przesłane smsem na nr telefonu przedszkola
 7. Rodzice/prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka w czasie jego powrotu do domu z upoważnioną osobą
 8. Na prośbę personelu przedszkola osoba odbierająca dziecko powinna okazać dowód osobisty
 9.  Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez stosowne orzeczenie sądowe

 

 1. PROCEDURA -    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO Z  PRZEDSZKOLA
                                ODBIERA RODZIC/OPIEKUN PRAWNY, OSOBA UPOWAŻNIONA- BĘDĄCA POD
                                WPŁYWEM  ALKOHOLU, ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH, ZACHOWUJĄCA SIĘ
                                AGRESYWNIE

 

 1. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia Dyrekcję
 2. Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola
 3. W przypadku odmowy odebrania dziecka przez osoby upoważnione do odbioru, Dyrekcja lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji policję
 4. Po zdarzeniu Dyrekcja przeprowadza rozmowę z rodzicami/ prawnymi opiekunami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych
  w procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu
 5. Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją Dyrekcji
 6. Jeśli w/w sytuacja powtarza się, Dyrekcja zobowiązana jest powiadomić Ośrodek Opieki Społecznej i rodziców o podjętych działaniach

 

 1. PROCEDURA -     ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW
                                 W SEPARACJI LUB ROZWIEDZONYCH

 

 1. Dzieci mogą być odbierane z przedszkola wyłącznie przez rodziców/ opiekunów prawnych dziecka lub przez osoby przez nich upoważnione na podstawie pisemnych upoważnień przekazanych do przedszkola
 2. Jeśli rodzic/ opiekun prawny będący po rozwodzie, w separacji ma zachowane prawa rodzicielskie, nauczycielka ma obowiązek wydać dziecko każdemu z rodziców
 3. W przypadku, gdy jednemu z rodziców zostały odebrane prawa rodzicielskie, rodzic sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem jest zobowiązany do dostarczenia do przedszkola postanowienia sądu
 4. Jeżeli rodzic/opiekun prawny dziecka dostarczy do przedszkola postanowienie sądu
  o sposobie sprawowania przez rodziców opieki nad dzieckiem, nauczyciel postępuje zgodnie
  z tym postanowieniem
 5. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego nieuprawnionego prawnie do jego odbioru, nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrekcję i rodzica/ opiekuna prawnego sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem
 6. W sytuacji konfliktowej (kłótni, wyrywaniu sobie dziecka itp.)  nauczyciel niezwłocznie powiadamia Dyrekcję
 7. Nauczyciel przy wsparciu Dyrekcji podejmuje próbę złagodzenia sytuacji pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka. Jeżeli to nie przyniesie pozytywnego rezultatu, Dyrekcja wzywa policję lub straż miejską
 8. Po zdarzeniu Dyrekcja przeprowadza rozmowę z rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka
   w celu wyjaśnienia zaistniałego zdarzenia oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
 9. W przypadku powtarzania się w/w sytuacji konfliktowych pomiędzy rodzicami/ opiekunami prawnymi dziecka, Dyrekcja  powiadamia pisemnie policję lub/oraz sąd rodzinny
 10. Z przebiegu zaistniałych zdarzeń konfliktowych pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, nauczyciel sporządza protokół zdarzenia, podpisany przez świadków, który zostaje włączony do dokumentacji przedszkolnej

 

 1. PROCEDURA -    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEODEBRANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA
   
 1. Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie Dyrekcję
 2. Dyrekcja lub nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców /prawnych opiekunów
  i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola
 3. Jeśli próba zawiadomienia rodziców/prawnych opiekunów się nie powiedzie, Dyrekcja lub nauczyciel zwraca się o pomoc do osób upoważnionych, a w przypadku braku kontaktu
  do policji w celu podjęcia dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
 4. Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje Dyrekcji przedszkola
 5. Po zdarzeniu Dyrekcja przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka
  w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu
 6. Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarza się, Dyrekcja zobowiązana jest powiadomić Ośrodek Pomocy Społecznej i poinformować rodziców/prawnych opiekunów
  o podjętych działaniach

 

 1. PROCEDURA -     POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
                                     W PRZEDSZKOLU

 

 1. Nauczyciel udziela dziecku doraźnej pomocy przedmedycznej
 2. Zapewnia opiekę pozostałym dzieciom poprzez pomoc innych nauczycieli lub opiekunkę
 3. Powiadamia Dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku
 4. Jeśli zachodzi konieczność, wzywa na miejsce karetkę pogotowia
 5. Sporządza notatkę służbową, w której opisuje przebieg zdarzenia i przekazuje ją Dyrektorowi
 6. W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, Dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który był świadkiem wypadku podejmuje następujące działania:
 1. Niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę
 2. Sprowadza fachową pomoc medyczną
 3. W miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy
 4. Zabezpiecza miejsce wypadku
 5. Powiadamia prokuratora i kuratora, a w przypadku zatrucia państwowego inspektora sanitarnego
 6. Bada okoliczności i przyczyny wypadku
 7. Przygotowuje protokół powypadkowy
 8. Wpisuje wypadek do rejestru wypadków

 

 1. PROCEDURA –    POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU DZIECKA CHOREGO
                                LUB PODEJRZANEGO O CHOROBĘ

                                
 1. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola
 2. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę
 3. Dziecko nie powinno mieć kontaktu z innymi dziećmi i uczestniczyć w zajęciach, gdy:
 1. wyraźnie sygnalizuje złe samopoczucie;
 2. jest bardzo zakatarzone i kaszlące;
 3. jego stan wymaga fachowej opieki;
 4. może zarazić inne dzieci
 1. Nauczyciel ma obowiązek natychmiast wezwać rodziców/ opiekunów, jeśli zaobserwuje
  u dziecka:
 1. podwyższoną temperaturę;
 2. zmiany na skórze;
 3. zapalenie spojówek;
 4. wyraźne zmiany w zachowaniu- dziecko wykazuje symptomy zmęczenia, poirytowania, płacze częściej niż zwykle;
 5. problemy z oddychaniem spowodowane katarem, bólem gardła, kaszlem;
 6. biegunkę, wymioty;
 7. symptomy chorób zakaźnych.
 1. Nauczyciel po zaobserwowaniu widocznych zmian u dziecka natychmiast telefonicznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów o jego stanie zdrowia
 2. W razie wyraźnego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka przed przybyciem rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel powiadamia Dyrekcję przedszkola i w razie potrzeby pogotowie ratunkowe
 3. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać dzieciom żadnych leków i preparatów zdrowotnych
 4. Nauczyciele w szczególnych przypadkach odizolowują chore dziecko od zdrowych dzieci zapewniając im w tym czasie opiekę
 5. Rodzice/ prawni opiekunowie, jak najszybciej po otrzymaniu informacji o stanie zdrowia dziecka, mają obowiązek odebrać je z przedszkola i powrót dziecka następuje  po całkowitym wyleczeniu
 6. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica/ opiekuna prawnego o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola po nieobecności związanej z chorobą
 7. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat
 8. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia

 

 1. PROCEDUTA -     POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA CHOROBY ZAKAŹNEJ,
                                WSZAWICY W PRZEDSZKOLU

 

         Choroba zakaźna

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole
  o chorobie zakaźnej u dziecka
 2. Dyrekcja ma obowiązek poinformowania rodziców o przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w przedszkolu
 3. Personel ma obowiązek zdezynfekować powierzchnię
 4. Dalsze działania w takiej sytuacji Dyrektor podejmuje zgodnie z wytycznymi Sanepidu
 5. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani

 

          Wszawica

 1. Rodzic zobowiązany jest do regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid i niezwłocznie powiadomić o tym fakcie przedszkole
 2. W przypadku podejrzenia przez nauczyciela wszawicy u dziecka, powiadamia on o tym natychmiast rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
  z przedszkola i podjęcia leczenia.
 3.  Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa
  na rodzicach/ opiekunach prawnych
 4. Dyrekcja powiadamia innych rodziców o wystąpieniu przypadków wszawicy wśród dzieci
 5. Dyrektor zarządza dokonanie przez osobę upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci oraz wszystkich pracowników przedszkola, z zachowaniem zasady intymności
 6. W trakcie leczenia dziecko musi pozostać w domu, żeby zapobiec przenoszeniu się wszawicy
  na inne dzieci uczęszczające do przedszkola. Dziecko wraca do przedszkola po zakończeniu leczenia, z czystą głową, bez śladów choroby, po przedłożeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia

 

 

 1. PROCEDURA -     MONITOROWANIA OSÓB WCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH
                                   Z TERENU PRZEDSZKOLA

 

 1. Każdy pracownik przedszkola ma obowiązek monitorowania osób wchodzących na teren przedszkola
 2. Z chwilą spotkania obcej osoby lub zauważeniu jej na terenie przedszkolnym przejmuje kontrolę nad tą osobą, w szczególności prosi o:
 1. podanie celu wizyty,
 2. nazwisko osoby, z którą chce się widzieć obca osoba,
 3. prowadzi ją do właściwej celowi wizyty osoby,
 1. po załatwieniu sprawy osoba, do której przyszedł interesant odprowadza go do drzwi przedszkola, jeżeli nie może opuścić stanowiska pracy prosi innego pracownika
  o odprowadzenie interesanta do drzwi i je zamyka,
 2.  w przypadku, gdy obca osoba zachowuje się podejrzanie; nie ujawnia celu wizyty lub zachowuje się nienaturalnie bądź agresywnie, pracownik natychmiast powiadamia Dyrekcję, który powiadamia policję

 

 1. PROCEDURA -     ZABAW W PRZEDSZKOLU, ZAJĘĆ DODATKOWYCH, ZABAW NA PLACU ZABAW
                                 I ORGANIZOWANIA SPACERÓW/ WYCIECZEK POZA TEREN PLACÓWKI

Sala zajęć

 1. Nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić czy warunki do prowadzenia zajęć nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci
 2. Wszelkie usterki nauczyciel ma obowiązek zgłosić do Dyrekcji przedszkola celem ich usunięcia Jeżeli zagrożenie pojawi się w trakcie trwania zajęć, należy natychmiast wyprowadzić dzieci
  z sali przerywając zajęcia i niezwłocznie powiadomić Dyrekcję
 3. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki. Jeżeli musi wyjść, ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom na czas jego obecności. Ta sytuacja nie zwalnia nauczyciela z odpowiedzialności za dzieci pozostawione w sali
 4. Jeżeli dziecko chce skorzystać z toalety lub szatni, udaje się tam i powraca pod opieką opiekunki lub nauczyciela
 5. Nauczyciel obserwuje dzieci podczas zabaw, kieruje zabawą lub ją inspiruje. Ingeruje w konflikty między dziećmi, jeśli nie są w stanie same ich rozwiązać
 6. Nauczyciele i opiekunki w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych, jak i telefonicznych. Uwaga jest skupiona wyłącznie na powierzonych ich opiece dzieciach
 7. Opiekunka dba o czystość, ład i porządek podczas trwania zajęć i po ich zakończeniu
 8. Opiekunka wykonuje zadania pielęgnacyjno- opiekuńcze. Dba o wywietrzenie sali przez
  i po zajęciach, pomaga nauczycielowi w przygotowaniu sali do zajęć oraz sprzątaniu po zajęciach

Zajęcia dodatkowe

 1. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych przez przedszkole za bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia
 2. W sali zajęć dodatkowych oprócz osoby prowadzącej przebywa także opiekunka
  lub nauczyciel
 3. Niedopuszczalne jest podczas zajęć dodatkowych pozostawienie dzieci bez opieki

      Plac zabaw

 1. Podczas pobytu na placu zabaw nauczyciel ma obowiązek czuwania nad bezpieczeństwem
 2. Podczas pobytu na placu zabaw oprócz sprawowania bezpośredniej opieki nad dziećmi przez nauczyciela, zobowiązana do opieki jest również opiekunka
 3. Nauczyciel od pierwszych dni września uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń zgodnie z zasadami bezpieczeństwa
 4. Nauczyciel i opiekunka zobowiązani są sprawdzać stan liczebny przed wyjściem, w trakcie pobytu i przed powrotem do przedszkola
 5. Podczas pobytu na placu zabaw dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola wyłącznie pod opieką opiekunki lub nauczyciela
 6. Podczas pobytu na placu zabaw furtka musi być zamknięta. Dzieci nie mają prawa samodzielnie otwierać furtki nawet pod opieką rodzica. Rodzic zobowiązany jest do otwarcia i zamknięcia furtki
 7. Podczas pobytu w tym samym czasie dzieci z kilku grup na placu zabaw niedopuszczalne jest gromadzenie się nauczycielek i opiekunek w jednym miejscu i prowadzenie rozmów
 8. Nauczyciele i opiekunki w czasie sprawowania opieki nad dziećmi nie prowadzą żadnych prywatnych rozmów z innymi osobami, zarówno osobistych, jak i telefonicznych. Uwaga jest skupiona wyłącznie na powierzonych ich opiece dzieciach
 9. Przed opuszczeniem placu zabaw wszystkie zabawki powinny znaleźć się w piaskownicy,
  a ta powinna zostać przykryta plandeką ochronną
 10. Dzieci wracają z placu zabaw kolumną pod opieką nauczyciela i opiekunki

      Organizowanie spaceru lub wycieczki

 1. Nauczyciel
 1. Organizując spacer lub wycieczkę powinien wziąć pod uwagę: wiek dzieci, zainteresowania
  i potrzeby, sprawność fizyczną, stan zdrowia, stopień przygotowania do pokonywania trudności
 2. Organizując spacery i wycieczki zapoznaje dzieci z miejscem i celem wyjścia, aby ich obserwacje i działania były świadome
 3. Organizując wycieczkę sporządza program wycieczki- wypełnia kartę wycieczki, listę dzieci
   i przedstawia do zatwierdzenia Dyrekcji min. 5 dni przed planowaną wycieczką
 4. Dba o właściwy dobór ubioru dzieci do warunków atmosferycznych
 5. Zaopatruje dzieci w kamizelki odblaskowe w przypadku wycieczki
 6. Zabiera zawsze apteczkę pierwszej pomocy
 7. Zapewnia właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne
 8. Nie dopuszcza do nadmiernego zmęczenia fizycznego dzieci
 9. Zapewnia pełne bezpieczeństwo, a w określonych sytuacjach daje dzieciom kontrolowane poczucie swobody
 10. Na jednego opiekuna wycieczki liczba dzieci nie może przekraczać 15 uczestników. Z grupą 25 dzieci musi być minimum dwóch opiekunów. W przypadku wycieczki komunikacją miejską na 10 uczestników przypada 1 opiekun
 11. Na czele kolumny zawsze idzie opiekunka z pierwszą parą, nauczyciel (kierownik spaceru, wycieczki) idzie zawsze na końcu kolumny
 12. Należy ściśle przestrzegać zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach wyznaczonych zatrzymywać ruch pojazdów, aby umożliwić grupie bezpieczne przejście
 13. Podczas spaceru, pieszej wycieczki należy zawsze maszerować prawą stroną chodnika
 14. Opiekunowie asekurują dzieci idąc zawsze od strony jezdni
 15. Nauczyciel ma prawo odwołać spacer/wycieczkę w przypadku złych warunków atmosferycznych- burzy, śnieżycy i innych
 16. Nauczyciel i opiekunka sprawdza stan liczebny dzieci przed wyjściem, podczas, przed powrotem oraz po powrocie
 1. Rodzice
 1. Podpisują Zgodę nr 16 i 19 na udział dziecka w organizowanych przez przedszkole spacerach
  i wycieczkach
 2. Zapewniają dzieciom odpowiednią garderobę, buty stosownie do pory roku oraz nakrycie głowy w czasie dużego nasłonecznienia
 3. Przyprowadzają dzieci punktualnie na wskazaną godzinę zbiórki
 4. Nie odbierają z przedszkola dzieci na trasie spaceru czy wycieczki. Mogą je odebrać wyłącznie
  z terenu przedszkola
 5. Ze względów organizacyjnych w przypadku wycieczki autokarowej, rodzice obowiązkowo przyprowadzają dzieci na śniadanie do przedszkola

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy rodzice/ prawni opiekunowie na zebraniu organizacyjnym poprzedzającym dany roku szkolny
 2. Z procedurą powinni zostać zapoznani wszyscy pracownicy na zebraniu organizacyjnym
  poprzedzającym dany roku szkolny
 3. Zmian w procedurze dokonuje Dyrekcja przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
  i Radą Rodziców
 4. Kwestie nieuregulowane niniejszą procedurą rozstrzyga się na podstawie Statutu Niepublicznego Przedszkola nr 2/2012 w Wierzbinie

 

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Przedszkole blok A: 513 549 488
Przedszkole blok B: 600 800 231
Dyrekcja: 506 014 317

E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
Nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia otwarta jest
w godz. 6:30- 17:30
przez cały rok kalendarzowy