Facebook Drukuj

Zasady naboru
ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW
PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
STARE BABICE NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Dzieci trzyletnie (rocznik 2019), dzieci czteroletnie (rocznik 2018) oraz
dzieci pięcioletnie (rocznik 2017) mają ustawowe prawo do korzystania z
wychowania przedszkolnego. W sytuacji, kiedy w postępowaniu rekrutacyjnym
dziecko nie zostanie przyjęte do żadnej z placówek wskazanych we wniosku,
rodzice otrzymają informację, do którego przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej dziecko zostanie przyjęte. 

3. Dzieci sześcioletnie (rocznik 2016) obowiązane są odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

  

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE 

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach
podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu
informatycznego w terminach określonych w harmonogramie
(zakładka harmonogram rekrutacji 2022/2023). 

2. Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające
do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym -
rodzice/opiekunowie dzieci,
które obecnie uczęszczają do przedszkoli składają elektronicznie deklarację o
kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od
22.02.2022 r. do 28.02.2022 r.
 

3. Do samorządowych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w pierwszej
kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Stare Babice na
wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci
zamieszkałych poza gminą Stare Babice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka w
postępowaniu uzupełniającym, jeżeli placówka będzie dysponowała wolnymi
miejscami. 

4. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych odbywa się zgodnie z
następującymi kryteriami ustawowymi

- wielodzietność rodziny kandydata, 

- niepełnosprawność kandydata, 

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,; 

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

- objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

Wszystkie kryteria ustawowe są równoważne. Dla potrzeb rekrutacji każdemu z
tych kryteriów nadano wartość 60 pkt. Dokumenty potwierdzające spełnianie
kryteriów ustawowych są wymienione w zakładce „Kryteria”, dostępnej na stronie
głównej. Dokumenty składa się elektronicznie za pośrednictwem systemu
rekrutacji do placówek oświatowych Gminy Stare Babice logując się na stronie
https://starebabice.rekrutacje.edu.pl/ 

Placówki biorące udział w rekrutacji opisane zostały w zakładce – oferta
edukacyjna
Można wybrać maksymalnie trzy przedszkola z określeniem kolejności od
najbardziej do najmniej preferowanego. Wybranie tylko jednej placówki nie
gwarantuje zakwalifikowania kandydata do danego przedszkola. 

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeśli po zakończeniu tego etapu, przedszkole
lub oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami, w ramach drugiego
etapu postępowania rekrutacyjnego pod uwagę brane są tzw. samorządowe
kryteria rekrutacji
. Kryteria samorządowe (lokalne) oraz liczba
punktów zostały umieszczone w zakładce "Kryteria".

  • Kandydat, który zamieszkuje na terenie gminy Stare Babice, w odległości mniejszej niż 3 km od placówki (odległość mierzona najkrótszą drogą publiczną) - 4 pkt

  • Kandydat z rodziny objętej opieką pomocy społecznej- 5 pkt

  • Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało/kontynuowało edukację w przedszkolu lub od. przedszk. w szkole podst. wskazanej jako pierwszy wybór we wniosku o przyjęcie (dot. także zespołów szkół)-
    8 pkt

  • Kandydat, którego rodzice/opiekunowi prawni pracują zawodowo lub prowadzą inną działalność gospodarczą lub uczą się w trybie stacjonarnym lub prowadzą gospodarstwo rolne- 16 pkt (oboje), 8 pkt (jeden rodzic)

  • Kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni zamieszkują na terenie gminy Stare Babice i odprowadzają podatki we właściwym urzędzie skarbowym jako mieszkaniec gminy Stare Babice- 22 pkt (oboje), 11 pkt (jeden rodzic)

7. Postępowanie uzupełniające 

Jeśli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu rekrutacji placówka
nadal dysponuje wolnymi miejscami, rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte
do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą przystąpić do
rekrutacji uzupełniającej na takich samych zasadach jak rekrutacja podstawowa. 

8. Procedura odwoławcza 

Od wyników rekrutacji rodzicom przysługuje procedura odwoławcza.  

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do danego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w
publicznej szkole podstawowej. Wniosek z odwołaniem należy złożyć do wybranej
placówki w formie tradycyjnej (pisemnej). 

Uzasadnienie sporządzane jest w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia
przez rodzica kandydata z wnioskiem. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora
publicznego przedszkola lub publicznej szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

Dyrektor publicznego przedszkola lub publicznej szkoły rozpatruje odwołanie
od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 12, w terminie 7
dni od dnia otrzymania odwołania. 

Rodzicu!!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj -
nasze przedszkole przyjazne jest
zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Przedszkole blok A: 513 549 488
Przedszkole blok B: 600 800 231
Dyrekcja: 506 014 317

E-mail: wierzbin@zielonaakademia.eu
Nr konta: 80 1140 2004 0000 3902 7761 5392

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia otwarta jest
w godz. 6:30- 17:30
przez cały rok kalendarzowy