Facebook Drukuj

Regulamin żłobka
Regulamin Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia w Czosnowie

Opracowany na podstawie Statutu Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia.

I. Organizacja żłobka

 1. Placówka Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia mieści się w Czosnowie, przy ul. Warszawskiej 29, 05-152 Czosnów
 2. Do terenu żłobka zalicza się: budynek właściwy, parking oraz plac zabaw.
 3. Na terenie żłobka współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor, Nauczyciele, Pomoce nauczycieli, Opiekunki dziecięce, pracownicy obsługi oraz Rodzice.
 4. Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 1rok do 3 lat
 5. Podstawą przyjęcia dziecka do placówki żłobka jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie umowy.
 6. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do żłobka powinno regularnie do niego uczęszczać.
 7. Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do żłobka może nastąpić tylko z ważnych powodów(choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim poinformowaniu placówki.
 8. Zasady wnoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem, a dyrektorem.
 9. Żłobek pracuje w roku szkolnym (wrzesień-czerwiec) w godzinach  6.30– 17.30, w wakacje (lipiec, sierpień) w godzinach 6.30 - 17.00.
 10. Ramowy rozkład dnia jest dostępny w żłobku, na stronie www oraz u dyrekcji.
 11. Dzieci do żłobka przyprowadza się od momentu otwarcia do śniadania-8.20. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do żłobka. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.
 12. Dzieci mogą być odbierane przez rodziców, bądź osoby do tego upoważnione.
 13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy żłobka nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji oraz o opłacie dodatkowej w wysokości 60 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku po godzinach pracy placówki.
 14. Szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dzieci są określone w procedurach bezpieczeństwa, dostępnych u Dyrektora placówki.
 15. Do żłobka są przyprowadzane dzieci zdrowe.
 16. W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, występowania lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w żłobku (uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, gorączka, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek poinformowania telefonicznego rodzica (opiekuna prawnego).
 17. W przypadku zachorowania wychowanka w czasie pobytu w żłobku rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej. W sytuacji infekcji, chorób skórnych, zakaźnych- dziecko nie może uczęszczać  do żłobka oraz przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi do czasu całkowitego wyleczenia.
 18. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych oraz przewlekłych dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie wychowawcy.
 19. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w żłobku.
 20. Rodzice i osoby pełniące rolę opiekunów umożliwiają dziecku samodzielne rozbieranie i ubieranie się /bez pośpieszania dziecka/. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych
 21. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.
 22. Placówka nie ponosi odpowiedzialności za  zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do żłobka oraz pozostawiane w szatni

 

II prawa i obowiązki dziecka

 

Dziecko w żłobku ma prawa do:

 • właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego i opiekuńczo - wychowawczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, nadużyć seksualnych, zaniedbania ze strony dorosłych,
 • szacunku do wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • akceptacji takim jakie jest,  
 • poszanowania godności i własności osobistej,
 • indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym,
 • różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia,
 • pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami,
 • swobody myślenia, sumienia i wyznania, wypowiedzi swoich myśli i uczuć oraz niewiedzy,
 • zabawy, wypoczynku, czasu wolnego oraz wyboru towarzyszy zabawy,
 • spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,
 • szacunku wobec jego nastroju i stanu emocjonalnego,
 • snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 • pomocy i wsparcia w sytuacjach związanych z przykrymi czy niemiłymi zdarzeniami,
 • wyboru zabawy,
 • różnorodności doświadczeń,
 • odmowy posiłku, brania udziału w zabawie, snu.

 

Dzieci zobowiązane są do:

 • Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.
 • Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.
 • Szanowania wytworów, oraz własności innych dzieci.
 • Szanowania sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności.
 • Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.
 • Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.
 • Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.
 • Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.
 • Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
 • Przestrzeganie zasad i norm współżycia w grupie przedszkolnej zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

 

III Prawa i obowiązki rodziców

Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z realizowanym programem zajęć opiekuńczo – wychowawczych edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwym do wieku dziecka,
 • uzyskania wiedzy – rzetelnej informacji, porad, wskazówek i konsultacji od opiekunów/ek i specjalistów odnośnie rozwoju, osiągnięć, potencjału, możliwości, niepowodzeń, przyczyn trudności wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych, żywienia itp.,
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami z zakresu psychologii, logopedii, pediatrii,
 • zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobku,
 • wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez żłobek oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne), a także żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych, 
 • wzbogacania ceremoniału i zwyczajów żłobka w oparciu m.in. o tradycje środowiska i regionu oraz pomysły własne,
 • zgłaszania dyrektorowi żłobka własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej i rekreacyjnej żłobka,
 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny,
 • wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej,
 • udziału w zajęciach prowadzonych w Żłobku pod warunkiem wcześniejszego uzgodnienia z Dyrektorem terminu oraz stosowania się do zaleceń kadry opiekuńczej świadczącej opiekę nad dziećmi w trakcie prowadzonych zajęć

 

Rodzice mają obowiązek:

 • przestrzegania niniejszego statutu, regulaminu organizacyjnego, procedur wewnętrznych oraz zawartej z żłobkiem umowy,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka z żłobka w określonym w regulaminie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka,
 • regularnego kontaktowania i współpracy z opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,  
 • przyprowadzania do żłobka  zdrowego i czystego dziecka,
 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w żłobka i jego wyżywienie,
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, tj. np. zawiadomienia o zatruciach pokarmowych i chorobach,
 • rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z żłobka i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do i z placówki do domu.
 • natychmiast odebrać dziecko w przypadku zgłoszenia przez żłobek choroby dziecka,
 • niezwłocznie informować o nieobecności dziecka w żłobku, jego przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności dziecka,
 • uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania żłobka i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,  
 • na bieżąco informować opiekuna o zmianach danych w tym adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,  
 • zaopatrzenia dzieci w niezbędne przedmioty, odzież, przybory,
 • śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń,  
 • respektować decyzje pracowników merytorycznych podjęte w ramach ich kompetencji oraz z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników placówki.

 

Regulamin zostaje wprowadzony w dniu 01.09.2017r. na czas nieokreślony.

 

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek : 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

 

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15