Facebook Drukuj

Rekrutacja
Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Zielona Akademia wpisane jest do rejestru przedszkoli prowadzonych działalność na terenie gminy Czosnów i od kilku lat działa na zasadach przedszkola państwowego.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia w Czosnowie, ul. Warszawska 29, na rok szkolny 2022/2023

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.). W procesie rekrutacji do przedszkola biorą udział dzieci od 2,5 do 6 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczały do przedszkola Zielona Akademia w Czosnowie. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację, o której mowa powyżej rodzic/opiekun prawny składa w terminie nie późniejszym niż 14 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 14 lutego do 28 lutego 2022 włącznie.

 1. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt. 4 i 5 poniżej oraz zgodnie
  z harmonogramem opisanym w pkt. 8 poniżej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.
 3. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.

Kryteria brane
pod uwagę

Liczba

punktów

Dokumenty do potwierdzenia spełniania kryteriów (do dostarczenia wyłącznie na wniosek Dyrekcji Przedszkola)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

20

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

2.

Niepełnosprawność kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie

równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

20

Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021., poz. 573, ze zm.)

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

20

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność lub
o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpni a 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r., poz. 573, ze zm.)

 

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 

20

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód, separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem

7.

Objęcie kandydata pieczą

zastępczą

 

20

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 159 ze zm.)

8

Uczęszczanie do żłobka Zielona Akademia

10

 

9

Posiadanie uczęszczającego do  przedszkola lub żłobka Zielona Akademia rodzeństwa.

10

 

10

Dzieci lub wnuki pracowników Zielonej Akademii

10

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty do potwierdzenia spełniania kryteriów (do dostarczenia wyłącznie na wniosek Dyrekcji Przedszkola)

1)

Dziecko, którego oboje rodzice/prawni opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica/prawnego opiekuna samotnie wychowującego dziecko.

5

Oświadczenie
o zatrudnieniu/nauce lub prowadzeniu gospodarstwa rolnego albo pozarolniczej działalności gospodarczej obojga rodziców/prawnych opiekunów lub samotnego rodzica/prawnego opiekuna

2)

Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko są płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Czosnów

5

Oświadczenie
o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Czosnów (od każdego z rodziców/prawnych opiekunów)

3)

Dziecko, którego jeden z rodziców/prawnych opiekunów jest płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Czosnów

3

Oświadczenie
o rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Gminy Czosnów (od jednego z rodziców/prawnych opiekunów)

4)

Dziecko, którego rodzeństwo będzie kontynuowało edukację przedszkolną
w tym samym przedszkolu

3

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów
o uczęszczaniu do przedszkola rodzeństwa kandydata

 

 1. Inne dokumenty niezbędne w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa
  w pkt. 2 powyżej:
 1. wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola;
 2. oświadczenie rodziców (prawnych opiekunów) potwierdzające wolę przyjęcia kandydata po ogłoszeniu przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola pierwszego wyboru.
 1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, wyżywienia oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
 1. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli działających na terenie Gminy Czosnów:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie   wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

02.03.2022 -18.03.2022

06.04-22.04.2022

.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola.

do 25.03.2022

do 26.04.2022

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych    i kandydatów niezakwalifikowanych

28.03.2022

27.04.2022

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 04.04.2022

10.05.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

05.04.2022

11.05.2022

 1.  
 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 9.1 powyżej.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w punkcie 9.3 powyżej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.
 5. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające zgodnie z harmonogramem opisanym w pkt. 8 powyżej. Przepisy pkt. 2 - 7 stosuje się odpowiednio.
 6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Czosnów mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Czosnów przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy pkt. 2-7 stosuje się odpowiednio.
 7. Formularze dokumentów, o których mowa w pkt. 1, 2, 4, 5 i 6 powyżej, można odebrać osobiście w siedzibie danego przedszkola w godzinach jego pracy lub pobrać ze strony internetowej gminy Czosnów lub danego przedszkola.

 

Wniosek do przedszkola

 

Rekrutacja do Niepublicznego Żłobka 

Zapraszamy do rekrutacji na rok 2022-2023, warto już teraz zarezerwować miejsce w żłobku, decyduje kolejnosć zgłoszeń.

Kartę zgłoszenia do żłobka można pobrać w placówce lub poniżej:

karty zgłoszenia 

Zachęcamy do kontaktowania się z placówką w celu zapisania dziecka i zarezerwowania miejsca na kolejny rok przedszkolny.

Niepubliczny Żłobek  Zielona Akademia wpisany jest do rejestru żłobków prowadzących działalność na terenie gminy Czosnów  pod numerem 2/Z/2014.

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.45-17.15