Facebook Drukuj

Regulamin przedszkola
Regulamin Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia

Opracowany na podstawie Statutu Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia.

I. Organizacja przedszkola

 

1.      Placówka Niepublicznego Przedszkola Zielona Akademia mieści się w Czosnowie, przy ul. Warszawskiej 29, 05-152 Czosnów

2.      Do terenu przedszkola zalicza się: budynek właściwy, parking oraz plac zabaw.

3.      Na terenie przedszkola współpracują ze sobą w sprawach dotyczących wychowania, kształcenia i opieki nad dziećmi: Dyrektor Przedszkola, Nauczyciele, Pomoce nauczycieli, Opiekunki dziecięce, pracownicy obsługi oraz Rodzice.

4.      Do placówki przyjmowane są dzieci w wieku od 2, 5 lat do 5 lat– w wyjątkowych przypadkach, po uzyskaniu opinii z Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej, także dzieci 6-letnie z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

5.      Podstawą przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej jest złożenie wniosku, wypełnienie karty zgłoszenia oraz podpisanie umowy.

6.      Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do przedszkola powinno regularnie do niego uczęszczać.

7.      Ewentualna przerwa w uczęszczaniu do przedszkola może nastąpić tylko z ważnych powodów(choroba dziecka, urlop rodziców), po uprzednim poinformowaniu placówki.

8.      Zasady wnoszenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu reguluje umowa zawarta między rodzicami/prawnym opiekunem a dyrektorem przedszkola.

9.      Przedszkole jest czynne w godzinach: 6.30 – 18.00, w czasie roku przedszkolnego, w wakacje w godzinach 6.30-17.30.

10.  Ramowy rozkład dnia jest dostępny w przedszkolu, na stronie www oraz u dyrekcji przedszkola

11.  Dzieci do przedszkola przyprowadza się w godzinach: 6.30 – 9.00. Rodzice zobowiązani są do wcześniejszego informowania nauczycieli o późniejszym przyjściu dziecka do przedszkola. W takim przypadku dziecko zjada śniadanie w domu.

12.  W godzinach: 8.00 - 13.00 realizowana jest Podstawa programowa wychowania przedszkolnego.

13.  Dzieci mogą być odbierane przez rodziców, bądź osoby do tego upoważnione.

14.  W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałej sytuacji oraz o opłacie dodatkowej w wysokości 40 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 18 lub w wakacje po 17.30.

15.  Szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dzieci są określone w procedurach bezpieczeństwa, dostępnych u Dyrektora placówki.

16.  Do przedszkola są przyprowadzane dzieci zdrowe.

1.      W czasie pobytu dziecka w placówce, w przypadku zaobserwowania, występowania lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (uporczywy kaszel, katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, gorączka, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek poinformowania telefonicznego rodzica (opiekuna prawnego).

2.      W przypadku zachorowania wychowanka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania dziecka, ze wskazaniem konsultacji lekarskiej. W sytuacji infekcji, chorób skórnych, zakaźnych- dziecko nie może uczęszczać  do przedszkola oraz przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi do czasu całkowitego wyleczenia.

3.      Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości, chorób zakaźnych oraz przewlekłych dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie wychowawcy.

4.      Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom leków.

5.      Placówka nie ponosi odpowiedzialności za  zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola oraz pozostawiane w szatni

6.      Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny, podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice we wrześniu danego roku szkolnego.

 

II. Prawa i obowiązki dzieci
Dzieci mają prawo do:

1.      Uczestniczenia we właściwie zorganizowanym procesie wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńczym, zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym.

2.      Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej".

3.      Zaspokajania podstawowych potrzeb psychofizycznych.

4.      Poszanowania godności osobistej.

5.      Życzliwego, podmiotowego traktowania.

6.      Swobody wyrażania myśli i przekonań.

7.      Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności.

8.      Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb.

Dzieci zobowiązane są do:

1.        Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

2.        Podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego.

3.        Szanowania wytworów, oraz własności innych dzieci.

1.        Szanowania sprzętów i zabawek, jako wspólnej własności.

2.        Uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów.

3.        Przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek.

4.        Kulturalnego zwracania się do innych; używania form grzecznościowych.

5.        Zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek.

6.        Przestrzegania wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.

7.        Przestrzeganie zasad i norm współżycia w grupie przedszkolnej zawartych w Kodeksie Przedszkolaka.

III. Prawa i obowiązki rodziców
Rodzice mają prawo do:

1.      Uznania ich prymatu, jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci.

2.      Pełnej informacji dotyczącej dziecka.

3.      Kontaktu z dyrektorem w celu uzyskania informacji, przekazywania swoich opinii lub rozwiązywania problemów.

4.      Uczestniczenia w zajęciach, zebraniach, warsztatach, imprezach i uroczystościach organizowanych przez przedszkole.

5.      Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania poprzez swoich przedstawicieli na sprawy przedszkola.

6.      Współuczestniczenia w życiu przedszkola.

7.      Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola w razie problemów wychowawczych.

Rodzice zobowiązani są do:

1.      Punktualnego systematycznego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zgodnie z obowiązującą w przedszkolu procedurą przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

2.      Terminowego wnoszenia opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad zawartych w umowie.

3.      Informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numeru telefonu kontaktowego i adresu zamieszkania.

4.      Przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych z nauczycielami.

5.      Zapoznawania się z informacjami umieszczonymi na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

6.      Współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i opieki.

7.      Przestrzegania Regulaminu Przedszkola.

 

Regulamin zostaje wprowadzony w dniu 1.09.2015r na czas nieokreślony.

Rodzicu!!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

Żłobek: 734-435-029

Przedszkole: 600-800-611

Zapraszamy!!!

Zielona Akademia jest czynna w godzinach 6.30-18.00.