Facebook Drukuj

Statut
Projekt „Zielona Akademia rośnie w siłę!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X „Edukacja dla regionu” Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” Poddziałania 10.1.4 „Edukacja przedszkolna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Statut Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

ZIELONA AKADEMIA w Cząstkowie Mazowieckim

&1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. Nazwa Przedszkola i miejsce jego prowadzenia:

1. Niepubliczne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi ”Zielona Akademia” zwane dalej „Przedszkolem”

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Cząstkowie Mazowieckim 79, 05-152 Czosnów

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Renata Różycka(siedziba główna: Cząstków Mazowiecki 108, 05-152 Czosnów), która pełni funkcję Dyrektora,

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

II. Przedszkole działa w szczególności na podstawie wymienionych dokumentów:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe(Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)
 5. Rozporządzenie MEN z dnia 20 lutego 2009 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół i przedszkoli publicznych, rozporządzenia z 17.11.2010 r. w sprawie warunków kształcenia, wychowania, opieki w przedszkolach integracyjnych, rozporządzenie z dnia 9.02.2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola.
 6. Konwencja Praw Dziecka ( Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ).
 7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r.
 8. Niniejszy statut przedszkola.

                                                           

&2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

I. Cele Przedszkola

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, poprzez:

 • wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i potencjałem rozwojowym,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb,
 • współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowywaniu dzieci przygotowaniu go do nauki w szkole.
 • przygotowywanie ich do kolejnych etapów kształcenia.

 

II. Zadania Przedszkola

 1. Zapewnienie stałej opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Kształtowanie w dzieciach czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa. Rozwijanie sprawności ruchowej.
 3. Udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • udostępnianie i propagowanie wśród rodziców pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • kierowanie dzieci na badania psychologiczno-pedagogiczne,
 • organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem,
 • indywidualne konsultacje z psychologiem, pedagogiem.

 

 1. Umożliwianie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i  zdrowia.
 2. Stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności oraz umacniania wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. Zachęcanie i stwarzanie sytuacji do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie.
 3. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez przedszkole programów nauczania, do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Budzenie i rozwijanie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.
 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.
 7. Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym dziecku otoczeniu społecznym, kulturowym, przyrodniczym oraz technicznym.
 8. Przygotowanie dzieci do podjęcia edukacji w klasie „O", kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji wobec odmienności kulturowych i narodowościowych oraz poszanowania ich godności światopoglądowej i wyznaniowej.
 9. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, na życzenie rodziców/opiekunów przedszkole organizuje dzieciom lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

&3

Organy przedszkola i ich kompetencje

 

Organami przedszkola są:

1. dyrektor przedszkola;

2. rada pedagogiczna.

 

 1. Dyrektor przedszkola

1. Do zadań dyrektora przedszkola należy:

1) bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola

2) podpisywanie umów z Rodzicami/opiekunami w sprawie przyjęcia wychowanków do przedszkola

3) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz

4) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu

5) wyznaczenie nauczyciela do prowadzenia nadzoru pedagogicznego

6) zarządzanie Przedszkolem

7) nadzór i koordynacja nad zaopatrzeniem przedszkola

8) współpraca z Rodzicami, instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi prace przedszkola oraz osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi.

9) przewodniczenie radzie pedagogicznej

10) decydowanie w sprawach:

 • zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;

11) raz w roku dokonywanie kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy;

12) załatwianie spraw osobowych pracowników przedszkola;

13) zapewnianie  pomocy pracownikom w realizacji ich zadań oraz wspiera rozwój zawodowy nauczycieli;

14) tworzenie regulaminów porządkujących pracę przedszkola związanych z Kodeksem Pracy;

            15) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola;

            16) gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola;

            17) ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole;

            18) rekrutacja dzieci do przedszkola;

            19) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji

                   programów nauczania;

            20) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników

         przedszkola.

2. W czasie nieobecności dyrektora zastępstwo pełni nauczyciel wskazany przez dyrektora na podstawie pełnomocnictwa.

3. Dyrektor powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

 

 1. Rada Pedagogiczna

 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu.

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez dyrektora przedszkola, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby zaproszone nie posiadają uprawnień członków rady pedagogicznej.

5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

6. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) uchwalanie statutu przedszkola;

2) uchwalanie Regulaminu rady pedagogicznej;

3) opracowanie i zatwierdzanie koncepcji pracy placówki;

4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, zajęć i programów autorskich;

5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

6) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trakcie roku

szkolnego.

7. Rada pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy przedszkola;

2) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

 8. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są w miarę bieżących potrzeb.

 9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej.

 10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co

najmniej 2/3 liczby jej członków.

11. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Członkowie rady są również zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

 

 1. Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy pracownikami przedszkola

 

1. Spory między pracownikami przedszkola rozstrzyga dyrektor przedszkola.

2. Każda ze stron sporu powinna dążyć do jego polubownego załatwienia, w szczególności w trakcie:

 • indywidualnych rozmów;
 • zebrań rady pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora przedszkola lub rady pedagogicznej – w ciągu 7 dni od zgłoszenia wniosku;
 • zebrań rady pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

3. W przypadku braku rozstrzygnięcia strona ma prawo złożyć odwołanie:

 • do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej,
 • do dyrektora - w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.

 

 1. Rozstrzyganie spraw spornych pomiędzy organami przedszkola a rodzicami

 

1. Dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna dążą do polubownego załatwienia sporu w trakcie:

 • rozmów nauczycieli z rodzicami;
 • rozmów nauczycieli z rodzicami z udziałem dyrektora przedszkola;
 • zebrań z udziałem rodziców, zwołanych na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola;

2. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu rodzic ma prawo zwrócić się z wnioskiem o rozstrzygnięcie

sporu do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz do organu prowadzącego - w zakresie spraw finansowych i

administracyjnych.

 

&4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

I. Organizacja pracy Przedszkola

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni określonych w umowie..
 2. Przedszkole prowadzi żywienie o czterech posiłkach dziennie(śniadanie, zupa, II danie, podwieczorek).
  1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców,
  2. Wysokość opłat ustala dyrektor.
  3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu żywienia. Warunkiem jest usprawiedliwienie nieobecności dziecka w poprzednim dniu roboczym (z wyjątkiem poniedziałku, nieobecności zgłaszane do godziny 7.00 będą usprawiedliwione) oraz terminowe wniesienie opłaty miesięcznej.
 3. Opłata za miesięczny pobyt dziecka  w przedszkolu jest określona w umowie na dany rok przedszkolny, jest to opłata stała, bezzwrotna.
 4. Opłaty wnoszone przez rodziców pobierane są miesięcznie do dnia 5 następnego miesiąca kalendarzowego przelewem lub gotówką w sekretariacie.
 5. Rodzice zobowiązani są do regularnego uiszczania odpłatności.
 6. Przewidziane są 3 oddziały.
 7. W okresie wakacji letnich, a także w razie dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu oddziałów.
 8. Ilość miejsc w przedszkolu wynosi 69.
 9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia oraz tygodnia z uwzględnieniem dodatkowych zajęć.
 10. Placówka zapewnia wychowankom odpoczynek w postaci leżakowania lub słuchania bajek.
 11. Przedszkole może w czasie roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.
 1. Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
 • sale zabaw i zajęć z niezbędnym wyposażeniem,
 • pomieszczenia sanitarne,
 • pomieszczenie administracyjno – gospodarcze,
 • kuchnię,
 • jadalnię,
 • szatnię,
 • pomieszczenia socjalne,
 • ogród, plac zabaw,
 • parking dla rodziców.
 1. W przypadku orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania przedszkole organizuje dziecku odpowiednie zajęcia .

Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju

 1. zajęcia będą prowadzone na terenie przedszkola
 2. dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi lub zagrożonymi niepełnosprawnością (pedagog specjalny, logopeda, oligofrenopedagog, oraz inni w zależności od potrzeb dziecka)
 3. Dyrektor powołuje również osobę koordynującą pracę zespołu. Zadania zespołu wczesnego wspomagania to w szczególności:
  1. ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka
  2. opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
  3. ustalenie miejsca prowadzenia zajęć oraz liczebności grup co uzależnione jest od potrzeb i możliwości dziecka
  4. analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie wprowadzenie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania
  5. udzielanie pomocy rodzinie dziecka w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem
  6. rozpoznawania zachowań niepożądanych i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania
  7. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystywaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu
  8. zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach wczesnego wspomagania

 

 

II. Regulamin rekrutacji dzieci

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w przedziale wiekowym 3-6 lat
 2. Przyjmowanie dzieci zdrowych, będzie odbywać się na podstawie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia, dostępnej w sekretariacie przedszkola oraz na stornie internetowej.
 3. Przyjmowanie dzieci zdrowych odbywa się przez podział grupy adekwatnie do wieku dziecka.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 5. W pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci w wieku  3-4lata i/lub dzieci niepełnosprawne (przyjęcie dziecka niepełnosprawnego z wyłączeniem niepełnosprawności ruchowej, po wcześniejszej konsultacji z dyrekcją)
 6. Do przedszkola może zostać przyjęte również dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego.
 7. Do oddziałów integracyjnych dzieci niepełnosprawne przyjmowane są zgodnie z zasadami określonymi w statucie przedszkola.
 8. Przyjęcia dzieci niepełnosprawnych odbywają się na podstawie przedłożonych dokumentów
  1. Orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej o wskazaniu do edukacji w przedszkolu integracyjnym.
  2. Opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu,
  3. Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola.
 9. Do oddziału integracyjnego przyjmuje się od 12 do 20 wychowanków, w tym 3 – 5 niepełnosprawnych.
 10. Przy naborze dzieci niepełnosprawnych do oddziału integracyjnego kierujemy się ich wiekiem rozwojowym a nie metrykalnym. Uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń.
 11. Głębokość zaburzeń jest istotnym czynnikiem decydującym ostatecznie o przyjęciu dziecka do grupy, ponieważ nie tyle rodzaj niepełnosprawności, co głębokość zaburzeń decyduje o efektywności funkcjonowania wychowania integracyjnego.

Decyzja o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola odbywa się etapowo:

I Etap:

 1. analiza dokumentacji dziecka – wymagana jest dokumentacja medyczna dotycząca rodzaju niepełnosprawności, orzeczenie z poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego i opinia z poradni psychologiczno – pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu, dokumentacja medyczna stwierdzająca chorobę przewlekłą,
 2. rozmowa z rodzicami i z dzieckiem,
 3. obserwacja dziecka w różnych sytuacjach.
 1. W szczególnych przypadkach zespół d.s integracji może podjąć decyzje o przyjęciu dziecka z dysfunkcjami na okres próbny ( 3 miesiące), po czym podjąć decyzje o przyjęciu dziecka na cały rok.
 2. Do jednej grupy przyjmowane są dzieci o zróżnicowanych zaburzeniach rozwojowych.
 3. Istotne jest osiągnięcie przez dziecko niepełnosprawne takiego stopnia samodzielności i rozwoju społeczno-emocjonalnego, który umożliwia współpracę z innymi dziećmi i nauczycielami.
 4. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci. W związku z ich mniejszą wydolnością psychofizyczną dzieci niepełnosprawne mają skrócony czas pobytu w przedszkolu do 5 godzin, z możliwością wydłużenia lub skrócenia go według wskazań zespołu do spraw integracji.
 5. Przedszkole może odmówić przyjęcia dziecka z głębokimi dysfunkcjami, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i głębokim, dla których bardziej odpowiednie są placówki specjalne,
 6. Zespół do spraw integracji składa się z:
  1. Dyrektora przedszkola ,           
  2. Specjalistów,
  3. Nauczycieli wspierających zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,
  4. Nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w oddziałach integracyjnych,
 7. Zespół d.s integracji bierze udział w posiedzeniu Komisji Rekrutacyjnej, dokonującej naboru dzieci do oddziałów integracyjnych.

 

 

III. Prawa i obowiązki wychowanków Przedszkola

1. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania ich godności osobistej,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym.

2. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców/ opiekunów poza nagłymi przypadkami bezpośrednio naruszającymi życie lub zdrowie dziecka.

3. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka ponoszą Rodzice.

4. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku gdy:

 • zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci/ lub narusza godność nauczyciela,
 • pomimo upomnień rodzica/ opiekuna, dziecko przyprowadzane jest z oznakami różnych chorób i nie zostało przedłożone zaświadczenie lekarskie, iż dziecko jest zdrowe, oraz kiedy zagraża innym chorobami.
 • informacje podane w karcie zgłoszeniowej dziecka są niezgodne z prawdą,
 • dziecko notorycznie jest nie przyprowadzane do przedszkola oraz w przypadku braku wiadomości o przyczynie nieobecności dziecka ponad 30 dni,
 • nastąpi brak współpracy pomiędzy rodzicami/ opiekunami a nauczycielem w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych, w szczególności w sytuacji gdy rodzice odmawiają konsultacji w poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • rodzice zalegają z opłatą za czesne powyżej 30 dni, pomimo pisemnego upomnienia.

 

 

IV. Prawa i obowiązki pracowników

1. W Przedszkolu zatrudniony jest: dyrektor, nauczyciele, nauczyciele wspomagający, pomoce nauczyciela, kucharka, sprzątaczka

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ważności pracowniczych książeczek

zdrowia i badań okresowych oraz przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów.

 

 

 

Obowiązki nauczyciela

 1. rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
 2. realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania dzieci;
 3. wspieranie każdego wychowanka w jego rozwoju;
 4. dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego- samokształcenie i doskonalenie zawodowe
 5. dbanie o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 6. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.
 7. odpowiedzialność za życie dzieci, zapewnienie im pełnego poczucia bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 8. korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej oraz z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych;
 9. nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w którym pracuje. Są to następujące dokumenty:
  1. dziennik zajęć w przedszkolu
  2. plan miesięczny na dany miesiąc korelujący z programem, który jest realizowany w danej grupie wiekowej
  3. arkusze obserwacji, zeszyt obserwacji
  4. arkusze diagnostyczne ( dzieci 5 i 6-letnich)
 10. współpraca z placówkami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną i zdrowotną oraz współpraca z instruktorami lub nauczycielami zajęć dodatkowych: rytmiki , tańca, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego lub innych zajęć realizowanych na terenie przedszkola;
 11. współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach organizowanych spotkań indywidualnych, grupowych, w czasie dni otwartych, w czasie zajęć otwartych, wymiana poglądów, informacji na tematy dotyczące całej grupy jak i indywidualnych dzieci;
 12. bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych dzieci;
 13. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami;
 14. bieżące prezentowanie prac plastycznych dzieci;
 15. współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i innych prac związanych z działalnością przedszkola i danej grupy;
 16. wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych na radzie pedagogicznej na dany rok szkolny oraz innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji przedszkola;
 17. stałe podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola;
 18. przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż.;
 19. udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach;
 20. dbałość o estetykę, ład i porządek powierzonych pomieszczeń.

 

Obowiązki pomocy nauczyciela

1.Spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci poleconych przez nauczyciela.

2. Współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie.

3. Pomaganie w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i przy wystroju sali.

4. Pomaganie nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek.

5. Utrzymywanie w stanie używalności zabawek, gier i książek w przydzielonej grupie.

6. Utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń.

7. Bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż.

8. Wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora lub nauczycielkę pracującą razem w grupie wynikających z organizacji pracy na placówce.

 

Zakres obowiązków pozostałych pracowników przedszkola wynikający ze stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej reguluje umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a pracownikiem.

 

 

V. Prawa i obowiązki rodziców

1. Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy w danej grupie,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorom wniosków z obserwacji pracy w przedszkolu.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnione osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, przestrzeganie godzin pracy przedszkola, a w przypadku odebrania dziecka po zakończeniu pracy Przedszkola do uiszczenia opłaty w kwocie 40zł za każdą rozpoczętą godzinę osobie, która pełni opiekę nad dzieckiem po godzinach pracy placówki.
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 • wyposażenie dziecka w niezbędną odzież, przedmioty i przybory
 • respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
 • przestrzeganie zasad higieny i bhp na terenie przedszkola
 • uczestniczenie w zebraniach rodziców
 • utrzymywanie stały kontakt z nauczycielem bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku
 • zaopatrywania dziecka w produkty higieniczne- pasta i szczoteczka do zębów każdorazowo po poinformowaniu przez wychowawcę.
 • odebrania bez zbędnej zwłoki z Przedszkola dziecka w przypadku zgłoszenia choroby dziecka.

 

 

VI. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć

 1. Przedszkole czynne jest w godzinach 6.30-18.00 w okresie od września do czerwca oraz w godzinach 6.30-17.30 w okresie lipiec-sierpień.
 2. W przypadku wprowadzenie obostrzeń związanych z pandemią COvid-19 godziny pracy przedszkola mogą ulec zmianie.
 3. Za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiada nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem.
 4. Na każdą grupę przedszkolną przypada przynajmniej jeden wychowawca. Do najmłodszej grupy przydzielona jest również pomoc nauczyciela.
 5. Z dziećmi pracują również nauczyciele zajęć dodatkowych zgodnie z planem tygodniowym.
 6. Podczas zajęć poza przedszkolem, dyrekcja zapewnia dodatkową opiekę – jedna osoba dorosła na 10 wychowanków dla dzieci do 4 r.ż. oraz jedna osoba dorosła na 15 wychowanków powyżej 4 r.ż.

 

 

 

VII. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 1. Osobami uprawnionymi do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są rodzice lub prawni opiekunowie oraz osoby upoważnione przez rodziców / opiekunów prawnych w Karcie Zgłoszenia.
 2. W przypadku zaistnienia konieczności odebrania dziecka przez inną osobę niż wymienione w pkt.1. konieczne jest posiadanie przez nią pisemnego upoważnienia oraz informacja telefoniczna od rodziców.
 3. W chwili, gdy rodzic/ opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to rodzic/opiekun przyjmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko. W sytuacji gdy dzieci przebywają na placu zabaw, należy koniecznie poinformować osobę dyżurującą o odebraniu dziecka.
 4. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być oddane bezpośrednio pod opiekę nauczyciela bądź opiekuna, nie może samo poruszać się po przedszkolu.

 

 

VIII Czas pracy Przedszkola

 1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września danego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku.
 2. Przedszkole pracuje w roku szkolnym (wrzesień-czerwiec) w godzinach 6.30 – 18.00, w wakacje (lipiec, sierpień) w godzinach 6.30 - 17.30.
 3. Przedszkole czynne jest cały rok z wyjątkiem dni wolnych wyszczególnionych w umowie oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

 

IX. Sposób zyskiwania środków finansowych na działalność

1. Środki finansowe na działalność przedszkola pochodzą z:

 • opłat rodziców/ opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkola,
 • środków pozyskanych z funduszy unijnych,
 • darowizn sponsorów na rzecz przedszkola,

2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców/ opiekunów dzieci ustalana jest na dany rok szkolny i ujęta w umowie z rodzicami/opiekunami.

 

 

&5

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut Przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola, nauczyciela, rodziców/opiekunów, pracowników obsługi.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organ prowadzący Przedszkole nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Statutu.

5.  Statut przedszkola wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r.

 •  

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625