Facebook Drukuj

Statut żłobka
Statut

Niepublicznego Żłobka Zielona Akademia

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki, zwanej w dalszej części Żłobkiem, którego pełna nazwa brzmi: Niepubliczny Żłobek Zielona Akademia.
 2. Siedziba Żłobka mieści się w Cząstkowie Maz. 79, 05-152 Czosnów
 3. Organem prowadzącym Żłobek jest Zielona Akademia Renata Różycka.

&2

Żłobek działa na podstawie:

 1. Ustawy dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 2. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. nr 69, poz. 368).
 3. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. nr 69, poz. 367).
 4. Niniejszego statutu.

ROZDZIAŁ II

Organizacja Żłobka

&3

 1. Żłobek jest kierowany i reprezentowany przez Dyrektora. Personel Żłobka stanowią wykwalifikowane opiekunki dziecięce (zgodnie z art. 16 ustawy) oraz pielęgniarka (gdy liczba dzieci przekroczy 20 osób).
 2. Liczba dzieci uczęszczających do Żłobka nie może przekroczyć 34, maksymalnie po 8 dzieci na jednego opiekuna.
 3. Żłobek jest czynny w  dni powszednie 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem:
 • Dni ustawowo wolnych od pracy
 • Przerwy wakacyjnej trwającej 2 tygodnie, określonej w umowie cywilno-prawnej pomiędzy Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi
 • Dni wolnych ustalonych przez dyrektora Żłobka, określonych w umowie cywilno-prawnej pomiędzy Żłobkiem a Rodzicami/Opiekunami prawnymi
 1. W sytuacjach wyjątkowych, powstałych w wyniku zdarzeń od Żłobka niezależnych, w tym w okresie czasowego ograniczenia bądź zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, zgodnie z odrębnymi przepisami, Dyrektor może zarządzić przerwę w innych dniach niż ustalone w umowie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

 

ROZDZIAŁ III

Cele i zadania Żłobka oraz sposób ich realizacji

§ 4

Żłobek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów ustawy. Są to w szczególności:

 1. Opieka nad dziećmi w wieku do 3 lat (w szczególnym przypadkach do lat 4), w warunkach bytowych podobnych do warunków domowych.
 2. Właściwa opieka pielęgnacyjna oraz edukacyjna, realizowana poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny właściwy dla wieku dziecka.

&5

 1. Sposób realizacji celów i zadań Żłobka:
 • Troska o stan zdrowia i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci poprzez zapewnienie im opieki, wyrabianie nawyków higieny oraz prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dziecka.
 • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w przypadku dzieci niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
 • Zapewnienie opieki i wychowania w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.
 • Troska o rozwój umysłowy dziecka.
 • Kształtowanie postaw społecznych, przyzwyczajanie dziecka do zgodnego współżycia i współdziałania w gronie rówieśników.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej dzieci.
 • Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami prawnymi, pełniąc wobec nich funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze.
 • Zapewnienie dzieciom prawidłowego żywienia, przestrzegania zasad higienicznych.

 

Żłobek, realizując swoje zadania, kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, potrzebą wyrównania deficytów rozwojowych, koniecznością wspierania rozwoju dziecka

ROZDZIAŁ IV

Warunki przyjmowania dzieci i skreślania z listy wychowanków

§ 6

 1. Dzieci przyjmowane są do Żłobka na podstawie:
 • Wypełnionej Karty Zgłoszenia Dziecka
 • Zawartej umowy cywilno-prawnej, zawartej pomiędzy Rodzicem/Opiekunem prawnym lub Rodzicami/Opiekunami prawnymi dziecka
 • Po uiszczeniu opłaty wpisowej ( obowiązuje od 01.09.2022 r.)
 1. Nabór dzieci do Żłobka odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci niepełnosprawne ( uwzględnia się przy tym odpowiednią ich liczbę, jak i specyfikę oraz głębokość zaburzeń, a także warunki lokalowe oraz kwalifikacje kadry Żłobka), dzieci pracowników, oraz dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do placówek Zielona Akademia.
 2. Rozwiązanie umowy następuje w przypadkach przewidzianych umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Żłobkiem a Rodzicem/Opiekunem prawnym.
 3. Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron, powoduje skreślenie Dziecka z listy wychowanków placówki.

§ 7

 

 1. Dyrektorowi żłobka przysługuje prawo skreślenia dziecka z listy dzieci zapisanych do żłobka w przypadku, gdy Rodzice/Opiekunowie prawni:
 • nie przestrzegają postanowień niniejszego statutu, regulaminu i obowiązujących procedur obowiązujących w placówce,
 • posiadają orzeczenie lekarskie stwierdzające przeciwwskazania do przebywania dziecka w żłobku oraz w innych szczególnych przypadkach,
 • nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w placówce opłat – zaleganie, z zapłatą za pobyt i / lub wyżywienie dziecka w żłobka, za okres co najmniej jednego miesiąca, bez uprzedniego powiadomienia o opóźnieniu,
 • zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka, mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w placówce,
 • gdy dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci,
 • nie współpracują z pracownikami żłobka w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie opieki i wychowania dziecka.
 1. Pisemną decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Żłobka przekazuje się Rodzicom/Opiekunom prawnym.
 2. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie wciągu 7 dni od daty otrzymania. Odwołanie można złożyć do Dyrekcji Żłobka.

ROZDZIAŁ V

Źródła finansowania i zasady odpłatności

 § 8

 1. Działalność Żłobka finansowana jest z następujących źródeł:
 • Opłat wnoszonych przez Rodziców/Opiekunów prawnych Dziecka
 • Dotacji z budżetu Gminy Czosnów
 • Innych przychodów uzyskanych w sposób przewidziany prawem
 1. Opieka w Żłobku jest odpłatna.
 2. Opłata za Żłobek składa się z:
 • jednorazowej opłaty wpisowej (obowiązuje od 01.09.2022 r), wynoszącej 200 zł, wniesionej w dniu dostarczenia/przesłania formularza karty zgłoszeniowej. Kwota wpisowego będzie pobrana na poczet zakupu materiałów dla dzieci. W przypadku rezygnacji przez Rodzica/Opiekuna prawnego z usług po poniesieniu przez placówkę określonych kosztów (na które przeznaczone jest wpisowe), nie ulega ono zwrotowi. W przypadku nieuregulowania opłaty żłobek ma prawo do odstąpienia od przyjęcia dziecka do Żłobka.
 • stałej opłaty miesięcznej, niepodlegającej zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w żłobku, której przeznaczenie wymieniono w & 8 Pkt 4,
 • opłaty za wyżywienie w wysokości dziennej stawki żywieniowej, określonej w warunkach zawartej umowy cywilno-prawnej
 1. Opłata za usługi świadczone przez żłobek obejmuje.:
 • opiekę nad dzieckiem – do 10 godzin dziennie w dni robocze względem każdego dziecka
 • zajęcia opiekuńczo – wychowawczo - edukacyjne
 • materiały plastyczne i inne wykorzystywane do zajęć,
 • wizyty teatrzyków
 • nagrody dla dzieci
 • organizację imprez żłobkowych
 1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku pobierana jest „z góry” do 5 dnia każdego miesiąca  przelewem na konto Żłobka, bądź gotówką u Dyrektora.
 2. Z uzasadnionych powodów opłaty w Żłobku mogą wzrosnąć w trakcie roku szkolnego. O zmianie wysokości opłat Rodzice/Opiekunowie prawni zostaną powiadomieni z co najmniej jednomiesięcznym wyprzedzeniem. Zmiana wysokości opłat będzie wprowadzona pisemnym aneksem do Umowy.
 3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku przysługuje zwrot wpłaconej kwoty z tytułu żywienia zgodnie z umową. Warunkiem jest usprawiedliwienie nieobecności dziecka co najmniej w dniu poprzedzającym nieobecność (oprócz poniedziałków, gdy uznaje się usprawiedliwienie dziecka do godziny 7.00) oraz terminowe wniesienie opłaty miesięcznej.
 4. W przypadku zalegania z opłatą dłużej niż miesiąc Żłobek zastrzega sobie możliwość jednostronnego rozwiązania umowy.
 5. Za dni ustawowo wolne od pracy  oraz dni wolne wymienione w umowie cywilno - prawnej zawartej z Rodzicami/Opiekunami prawnymi nie przysługuje zwrot pieniędzy.
 6. W przypadku rezygnacji ze Żłobka rodzice zobowiązani są zawiadomić o tym w formie pisemnej, obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.
 7. Nieobecność dziecka nie zwalnia Rodzica/Opiekuna prawnego z opłaty czesnego za dany miesiąc.
 8. W związku z zamknięciem Żłobka z powodu Covid-19 (w tym kwarantanny, izolacji personelu, wprowadzeniu obowiązku pracy zdalnej), Dyrektor decyzją przekazaną Rodzicom poprzez aplikację żłobkową, przyznaje zniżkę w wysokości 20% kwoty czesnego za okres zamknięcia Żłobka. Rozliczenie zniżki następuje w miesiącu kolejnym.

ROZDZIAŁ VI

Prawa i obowiązki Rodziców/Opiekunów prawnych

§ 9

PRAWA RODZICÓW:

1. Rodzice mają prawo do:

 • Rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie
 • Pomocy ze strony Żłobka w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • pomocy w kontaktach ze specjalistami z zakresu psychologii, logopedii, innymi
 • zgłaszania uwag, opinii i propozycji dotyczących organizacji pracy żłobka,
 • uczestniczenia w zebraniach ogólnych, grupowych, uroczystościach i imprezach okolicznościowych z udziałem dzieci oraz najbliższych członków rodziny,
 • szacunku ze strony personelu Zielonej Akademii

 

 

 

§ 10

OBOWIĄZKI RODZICÓW:

1. Rodzice mają obowiązek:

 • przestrzegania niniejszego statutu, regulaminu organizacyjnego, procedur wewnętrznych oraz zawartej ze Żłobkiem umowy cywilno – prawnej,
 • przyprowadzania i odbierania dziecka ze Żłobka w określonym w regulaminie czasie otwarcia placówki lub wskazanie osoby upoważnionej do tych czynności zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka zgonie z umową,
 • regularnego kontaktowania się i współpracy z opiekunami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju,
 • przyprowadzania do Żłobka  zdrowego i czystego dziecka. W trosce o dobro i bezpieczeństwo dziecka i pozostałych dzieci, dziecko chore nie będzie przyjmowane do Żłobka.
 • W przypadku, gdy objawy choroby dziecka wystąpią podczas pobytu w Żłobku, Rodzic/Opiekun prawny zostanie natychmiast o tym powiadomiony przez personel Żłobka i ma obowiązek odebrać dziecko w ciągu 1godziny. Jeżeli Rodzic/Opiekun prawny nie odbierze dziecka w wyznaczonym terminie, a stan zdrowa dziecka będzie wymagał pomocy lekarskiej, personel Żłobka może wezwać pomoc lekarską (pogotowie) na koszt ich dziecka. Personel Żłobka nie podaje dzieciom lekarstw,
 • terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Żłobku,
 • udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie
 • niezwłocznie informować o nieobecności dziecka w Żłobku, jego przyczynach i przewidywanym czasie nieobecności dziecka, szczególnie przy zaistnieniu okoliczności mających wpływ na pozostałe dzieci, np.: zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych i kwarantannach,
 • uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania Żłobka i Rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych,  
 • na bieżąco informować opiekuna o zmianach danych w tym adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego,
 • śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych w aplikacji żłobkowej,  
 • zaopatrzenia dzieci w niezbędne artykuły, przybory, oraz odpowiednią odzież umożliwiające dziecku komfort i bezpieczeństwo podczas pobytu w Żłobku i na świeżym powietrzu (ubranie dostosowane do warunków pogodowych)
 • odnoszenia się z szacunkiem do wszystkich pracowników placówki.

 

ROZDZIAŁ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 11

 1. Nadzór nad Żłobkiem sprawuje Wójt Gminy Czosnów.
 2. Statut Żłobka obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności żłobka.
 3. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on: udostępniony na stronie internetowej Żłobka oraz w formie papierowej w sekretariacie placówki.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze oraz odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Prawo nadawania statutu, wprowadzenia do niego zmian lub  uzupełnień należy do Dyrektora Żłobka.
 6. Organ Prowadzący zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w umowach z rodzicami w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności.
 7. Szczegółową organizację wewnętrzną Żłobka określa regulamin organizacyjny.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
 9. Statut z późniejszymi zmianami wchodzi w życie z dniem 01.09.2018 r.

 

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625