Facebook Drukuj

Psycholog
Rolą psychologa w żłobku i przedszkolu jest otaczanie opieką psychologiczną wszystkich dzieci uczęszczających do placówki.

Psycholog podejmuje różnego rodzaju działania na rzecz ogólnej stymulacji rozwoju psychoruchowego dzieci, wyrównywania deficytów rozwojowych oraz wspierania rodziców i nauczycieli w ich działaniach wychowawczych.

Cele te psycholog realizuje poprzez:

- działania diagnostyczne - rozpoznawanie uzdolnień, zainteresowań i potrzeb dziecka, jak również poszukiwanie przyczyn trudności w jego funkcjonowaniu,

- prowadzenie indywidualnych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami,

- pomoc dzieciom w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji, pogłębianie ich wiedzy o emocjach i wsparcie w radzeniu sobie z nimi,

- wspieranie mocnych stron dzieci, budowanie ich pozytywnej samooceny,

- udzielanie konsultacji rodzicom niepokojącym się o rozwój swojego dziecka lub potrzebującym wsparcia w zrozumieniu jego trudnych zachowań,

- wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci,

- w razie potrzeby kierowanie rodziców do specjalistycznych placówek lub poradni.

 

Pomoc  psychologa jest szczególnia potrzebna wtedy, gdy u dziecka obserwuje się opoźniony lub nieharmonijny rozwój psychoruchowy, opóźniony rozwój mowy lub problemy z koncentracją uwagi. Psycholog wspiera także dzieci, które doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami, przejawiają agresywne zachowania lub są wycofane w kontakcie. Warto, by opieką psychologiczną zostało otoczone dziecko o niskim poczuciu własnej wartości, którego źródłem może być na przykład choroba, niepełnosprawność, wygląd lub specyficzna sytuacja rodzinna. Wsparcie psychologa przydaje się także wtedy, gdy rodzina przechodzi przez trudne wydarzenia, np. rozstanie, doświadczenie straty lub choroby.

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625