Facebook Drukuj

Rekrutacja
Uwaga, rozpoczynamy rekrutację na rok 2024-2025

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do Niepublicznego Przedszkola z oddziałami integracyjnymi Zielona Akademia w Cząstkowie Maz. 79, na rok szkolny 2024/2025

 

 

  1. W procesie rekrutacji do przedszkola biorą udział dzieci od 2,5 do 6 lat. W postępowaniu rekrutacyjnym nie uczestniczą dzieci, które w roku szkolnym 2023/2024 uczęszczały do przedszkola Zielona Akademia w Cząstkowie. Rodzice (prawni opiekunowie) tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

Deklarację, o której mowa powyżej rodzic/opiekun prawny składa w terminie nie późniejszym niż 14 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego tj. od 19 lutego do 01 marca 2024 włącznie.

  1. Na pozostałe wolne miejsca w przedszkolach przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) , wnioski do przedszkola będą przyjmowane w terminie 04.03.2024 -29.03.2024
  2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu, liczy się kolejność zgłoszeń. Przy weryfikacji wniosków brana jest pod uwagę również liczba wolnych miejsc w danej grupie.
  3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, przed podjęciem decyzji o przyjęciu dziecka konieczne jest:
    1. dostarczenie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność
    2. spotkanie z Dyrektorem ds. wczesnego wspomagania rozwoju.  
  1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, wyżywienia oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic/opiekun prawny dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
  1. Formularze dokumentów zgłoszeniowych można odebrać osobiście w siedzibie przedszkola w godzinach jego pracy lub pobrać ze strony internetowej przedszkola ==> Karta zgłoszenia do przedszkola

 

 

Rekrutacja do Niepublicznego Żłobka 

Zapraszamy do rekrutacji na rok 2024-2025, warto już teraz zarezerwować miejsce w żłobku, decyduje kolejnosć zgłoszeń oraz wpłata wpisowego bezzwrotnego w kwocie 300 zł

Kartę zgłoszenia do żłobka można pobrać w placówce lub poniżej:

karta zgłoszenia

Zachęcamy do kontaktowania się z placówką w celu zapisania dziecka i zarezerwowania miejsca na kolejny rok przedszkolny.

 

Rodzicu!

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj - nasze przedszkole przyjazne jest zarówno dzieciom, jak i rodzicom.

Skontaktuj się z nami:

 Przedszkole: 600 800 356

Żłobek: 600 018 625